English

Detstvo bez násiliaAktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Dňa 18. decembra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 632/2019 Informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Aktualizovaný text Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím nájdete tu.

Jedným z kľúčových cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je podpora multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na národnej a regionálnej úrovni.

Na národnej úrovni sú pravidelne zapájané prostredníctvom svojich zástupcov rezorty práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, zdravotníctva, spravodlivosti, kultúry, vnútra a Generálna prokuratúra, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto materiálu.

Na regionálnej úrovni bolo do súčasnosti v rámci multidisciplinárnej spolupráce zapojených viac ako 3000 zástupcov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mestskej a obecnej polície, Policajného zboru, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, učiteľov a vychovávateľov, iných pedagogických zamestnancov, prokurátorov, Úradu komisára pre deti, zástupcov obcí a vyšších územných celkov, okresných súdov a mimovládnych a cirkevných organizácií. V rámci podpory profesionality výkonu spolupracovníkov participujúcich subjektov sa uskutočnilo 220 vzdelávacích podujatí pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov. Na podporu zvyšovania povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch sa realizujú osvetové a preventívne aktivity, do ktorých bolo zapojených do súčasnosti viac ako 40 000 účastníkov.

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím reflektuje výzvy vyplývajúce z doterajšieho plnenia úloh na národnej a regionálnej úrovni, aktuálne otázky v problematike ochrany detí pred násilím vyplývajúce zo spolupráce na medzinárodnej a európskej úrovni. Aktualizácia Národnej stratégie prináša nové úlohy pre komplexnú podporu a ochranu detí pred násilím, ako aj psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre rodiny, v ktorých sa vyskytlo násilie alebo v ktorých deti zažili nejakú formu násilia, a tiež pre rodiny v kríze. Zámerom materiálu je taktiež analýza právneho stavu súčasnej legislatívy v súvislosti s aktuálnymi legislatívnymi možnosťami.   

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava