English

Detstvo bez násiliaSvetový deň detí

20. november – Svetový deň detí

November je významným mesiacom v oblasti ochrany detí pred násilím. Pripomínajú nám to hneď tri dni. 18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí. Práve tieto tri dni nám majú pripomínať, viac ako iné, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia. Ak sa však pozrieme na druhú stranu problematiky násilia, musíme pripustiť, že aj dieťa sa môže stať páchateľom.

„Uvedomujeme si, že mnohí neplnoletí páchatelia majú v anamnéze rôzne traumy, neraz aj sami boli obeťami násilia. Tieto deti však často nedostanú adekvátnu podporu, ochranu a kontrolu, preto ohrozenie, ktoré zažili alebo násilie, ktoré im bolo spôsobené, prerastá do násilia, ktoré oni sami páchajú. Dnešný deň – Svetový deň detí patrí všetkým deťom“, hovorí štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

Po spáchaní trestnej činnosti alebo po páchaní násilia vo veku kedy deti ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť sú izolované, segregované a je pre nich veľmi ťažké dostať šancu na zmenu svojho správania a opätovný „reštart“ do života. Aby sme dokázali ochrániť deti, ktoré sú ohrozené násilím, snažíme sa pracovať aj s tými, ktorí by sa ho mohli dopúšťať.

„Počas takmer mojej celej pracovnej kariéry som bola na strane tých slabších, veľmi dobre viem, aké môže byť ťažké uvažovanie o tom, že kto sa dopúšťa násilia si zaslúži ochranu a podporu. Ak sa však nebudeme venovať profesionálnemu prístupu k neplnoletým páchateľom od momentu, kedy sa dostanú do systému, nepretneme začarovaný kruh násilia“, hovorí ďalej Soňa Gaborčáková.    

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preto vytvorilo jedinečný vzdelávací program „Práca s neplnoletým páchateľom násilia“. Tento program je určený  zamestnancom organizácií, prichádzajúcich do kontaktu nielen s obeťami, ale i s páchateľmi násilia, vrátane mladistvých páchateľov alebo detí, ktoré síce ešte nedosiahli vek trestnoprávnej zodpovednosti, ale dopúšťajú sa násilia, ktoré si vyžaduje odborné intervencie.

Doposiaľ sa tejto téme venovala minimálna pozornosť, a to nielen v našich podmienkach, ale aj v zahraničí. V obsahu vzdelávania sa výnimočne prepája záujem a starostlivosť o obe zainteresované strany. ,,Do tohto vzdelávacieho programu sa zapojilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR“ informovala štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková. Okrem pomoci obetiam je totiž potrebné efektívnymi metódami pomáhať aj páchateľom k tomu, aby nerecidivovali, ba čo viac – aby zaujali postoje, ktoré budú odzrkadľovať akceptáciu zodpovednosti za spôsobené škody a zmysluplným spôsobom prispievať k náprave týchto škôd.

Na tomto vzdelávaní participujú zástupcovia centier pre deti a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately avšak veľmi málo, resp. žiadni zamestnanci školských zariadení ako reedukačné centrum, diagnostické centrum alebo liečebno-výchovné sanatórium napriek osloveniu a ponukám zo strany Národného koordinačné strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. V tejto súvislosti ponúkame participáciu na vzdelávaní zamestnancom školských zariadení, ktorí prichádzajú do styku s neplnoletými páchateľmi násilných činov. Na základe spoločného stretnutia rezortov práce a školstva sa budeme snažiť rozvíjať spoluprácu aj v tejto oblasti.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava