English

Detstvo bez násiliaAj v čase izolácie majme oči na stopkách!

Čo robiť?

 

Moje  povinnosti:

Najdôležitejšou povinnosťou dospelého je oznámenie o porušovaní práv dieťaťa, resp. o páchaní trestného činu.

Táto povinnosť nie je iba morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou ( zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a trestný zákon).

Každý, kto sa dozvie o porušovaní práv dieťaťa je povinný to oznámiť a to aj keď dospelý nevie alebo nemôže posúdiť, či ide o trestný čin alebo o aký trestný čin ide. Rovnako pri oznámení nemusí byť zrejmé, kto je páchateľom.

Porušovanie práv detí, resp. páchanie trestného činu je možné oznámiť:

Moje práva:

Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je povinný utajiť totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže utajiť totožnosť oznamovateľa, ak je to na dosiahnutie účelu preverenia oznámenia nevyhnutné. Viac sa dočítate TU. ( tu urobiť hypertextové prepojenie na §96a zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20200101)

Na žiadosť oznamovateľa sa v trestnom oznámení neuvedú údaje o jeho totožnosti. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého oznamovateľa, sa ukladajú na prokuratúre. Do spisu sa zakladajú len s jeho súhlasom. Viac sa dočítate TU. (Tu urobiť preklik na hypertextové prepojenie n a §62 ods 2 Trestného poriadku : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20200101

Aj v čase izolácie majme oči na stopkách!

Čo robiť?

 

Moje  povinnosti:

Najdôležitejšou povinnosťou dospelého je oznámenie o porušovaní práv dieťaťa, resp. o páchaní trestného činu.

Táto povinnosť nie je iba morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou ( zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a trestný zákon).

Každý, kto sa dozvie o porušovaní práv dieťaťa je povinný to oznámiť a to aj keď dospelý nevie alebo nemôže posúdiť, či ide o trestný čin alebo o aký trestný čin ide. Rovnako pri oznámení nemusí byť zrejmé, kto je páchateľom.

Porušovanie práv detí, resp. páchanie trestného činu je možné oznámiť:

Moje práva:

Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je povinný utajiť totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže utajiť totožnosť oznamovateľa, ak je to na dosiahnutie účelu preverenia oznámenia nevyhnutné. Viac sa dočítate TU. ( tu urobiť hypertextové prepojenie na §96a zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20200101)

Na žiadosť oznamovateľa sa v trestnom oznámení neuvedú údaje o jeho totožnosti. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého oznamovateľa, sa ukladajú na prokuratúre. Do spisu sa zakladajú len s jeho súhlasom. Viac sa dočítate TU. (Tu urobiť preklik na hypertextové prepojenie n a §62 ods 2 Trestného poriadku : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20200101

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava