English

Detstvo bez násiliaKoordinácia štátnej politiky na ochranu detí pred násilím

Od 1. novembra 2019 vstúpila do účinnosti novela č. 300/2019 zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  prostredníctvom ktorej sa legislatívne zakotvuje pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti (§ 3 ods. 1 písm n); § 2).

Prostredníctvom svojho špecializovaného útvaru, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (vznik na základe uznesenia vlády SR č. 24/2014), rezort práce usmerňuje a metodicky riadi koordináciu ochrany detí pred násilím, vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím.

Cieľom spomínanej právnej úpravy je posilnenie právnej istoty pri vzájomnej spolupráci a súčinnosti subjektov, ako aj významné zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci deťom ohrozených násilím na celom území SR.

V súčinnosti s relevantnými partnermi, teda zástupcami ministerstiev vnútra, zdravotníctva, školstva, vedy výskumu a športu, kultúry, spravodlivosti a zástupcami mimovládnych organizácií ako aj ďalších vstupujúcich do problematiky ochrany detí sa vytvára jednotný postup všetkých subjektov v predmetnej oblasti. Predmetná novela zákona je skutočne významným medzníkom v rámci riešenia problematiky násilia na deťoch na celom území SR.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava