English

Detstvo bez násiliaTraumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

Odborný seminár 

Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý sa uskutoční

dňa 25. mája 2021.

Seminár sa uskutoční online formou cez ZOOM alebo ho môžete absolvovať zo záznamu pomocou linku, ktorý zašleme po skončení semináru.

Registrácia cez formulár: https://forms.gle/9XKt5NunuDdSMGkR6 .

Informácie k registrácii:

Pred seminárom odporúčame pozrieť si film "Rodinná oslava", na ktorý bude seminár, resp. panelová diskusia nadväzovať.

Ako sa k filmu dostať?

  1. Záujemca sa najskôr zaregistruje a vytvorí si vlastné konto na www.edisonline.sk(Mail + Heslo) 
  2. Objedná si film: https://edisonline.sk/services/detail/53873-rodinna-oslava?ott=0
  3. Do dvoch dní od nákupu si pozrie film tu: 

Za cenu 2,50 EUR získava záujemca dvojdňový prístup zdarma k celej službe edisonline (Viac ako 300 filmov + 2 TV kanály) 

Seminár bol zaradený do akreditovaného vzdelávania pre lekárov (4 kredity) https://ks.lekom.sk/index.php?id=24553&r=activity/print . Registračný poplatok od účastníkov konferencie nie je požadovaný.

 

Program:

13:00 – 13,15 Otvorenie semináru

13.15 – 14.00

Traumatizácia v detstve negatívne ovplyvňuje zdravie v dospelosti

MUDr. Natália Kaščáková, PhD., psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka

Psychiatricko-psychoterapeutická ambulancia, Pro mente sana, Bratislava

Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci

Anotácia: Traumatizácia v detstve môže narušením vývoja kľúčových neuronálnych štruktúr zásadne meniť reaktivitu na stresové podnety v zmysle zvýšenej vulnerability. Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním vedúcim k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti. V našom príspevku uvádzame výskyt retrospektívne udávanej traumatizácie u reprezentatívnej vzorky dospelých obyvateľov Slovenska (výskum realizovaný v apríli 2019, N = 1018, priemerný vek 46,24 rokov, 48,7% mužov). Poukazujeme na súvislosti včasnej traumatizácie so vzťahovým štýlom správania a so sledovanými zdravotnými ťažkosťami (napr. hypertenzia, obezita, migréna a bolesti hlavy, bolesti chrbta, bolesti v malej panve u žien, astma, kožné ochorenia, alergie, problematické pitie alkoholu, úzkosti, depresie) v dospelosti. Rozsah problematiky traumatizácie v bežnej populácii je výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi.

 

14,15 – 14,45

Prejavy traumatizácie u detí a možnosti terapie

Mgr. Jana Ashford, psychologička, psychoterapeutka

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR; ALMA Centrum pre zdravý vývin, Bratislava

Anotácia: Príspevok sa venuje tomu, ako vplýva trauma na deti, ako je možné rozpoznať dôsledky traumy a ako je možné terapeuticky pracovať s traumatizovanými deťmi. Čo považujeme za traumu? Od čoho závisí to, ako sa dieťa s traumou vyrovná? Aké prejavy môžeme pozorovať u traumatizovaného dieťaťa doma či v škole? Ako sa prejavuje disociácia u detí? Ako je možné terapeuticky pomôcť traumatizovaným deťom? Odpovede na tieto otázky skúsime osvetliť aj na kazuistickom príklade.

 

14,45 – 15,15

Ako sa žije dospelým, ktorí prežili traumatizáciu v detstve?

Mgr. Hana Vojtová, psychologička, psychoterapeutka

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

Anotácia: Prednáška prinesie poznatky o dôsledkoch, ktoré sa prejavujú u dospelých komplexne traumatizovaných v detstve. Komplexná traumatizácia detí - týranie, zanedbávanie, zneužívanie, vyrastanie v dysfunkčnej rodine - má zásadný vplyv na vývin nervovej sústavy a tým na psychické, fyzické i sociálne fungovanie jedinca nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Dospelí trpia najrôznejšími psychickými ťažkosťami, prednáška sa zameria najmä na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu.

 

15,15 – 15,45 Diskusia k prednáškovým blokom

 

16,15 – 17,45 Panelová diskusia

Od dieťaťa ohrozeného násilím k dospelému ohrozenému zdravotnými ťažkosťami

Účastníci:

Mgr. Mária Vargová, psychologička, riaditeľka NKS pre RPNnD, Bratislava

Mgr. Jana Ashford, psychologička, psychoterapeutka

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

ALMA Centrum pre zdravý vývin, Bratislava

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater a psychoterapeut, výskumník, Pro mente sana, Bratislava

MUDr. Peter Breier, psychiater Liga za duševné zdravie

doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD., LF UPJŠ Košice, Care4Youth

Dieťa, ktoré je ohrozené násilím, chodí bežne do školy, navštevuje lekárov, krúžky, má príbuzných, susedov. V deklaratívnej rovine dokážeme násilie odsúdiť okamžite a bez diskusie, ale keď sa stávame jeho svedkami, tak nás oslepuje, ochromuje a vyhráva. Preto je multidisciplinárny prístup v tejto problematike dôležitý. Aj keď sa násilie na dieťati prestane diať, má dlhodobé následky do jeho života, ktoré sa môžu negatívne prejaviť na zhoršenom zdraví v dospelosti. U pacientov s chronickými ťažkosťami, s nepriaznivým priebehom ochorenia a so zhoršenou spoluprácou pri liečbe je dôležité pri odoberaní anamnézy pýtať sa na rané nepriaznivé skúsenosti a v prípade včasnej traumatizácie zaradiť do liečby účinné terapeutické stratégie.

17,45 – 17:50 Záver a ukončenie semináru

 

Organizátori:

Pro mente sana

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR)

Liga za duševné zdravie

Slovenská psychiatrická spoločnosť

EdisOnline

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete organizačný tím kontaktovať e-mailom na nks@employment.gov.sk  alebo zuzana.pripadova@employment.gov.sk .

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava