English

Detstvo bez násiliaVýskum: Prežívanie a správanie sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Tri štvrtiny všetkých detí a dospievajúcich vykonávajú aktivity vonku niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne. S vekom frekvencia realizovania outdoorovej aktivity klesá́. Najaktívnejší v tomto smere sú respondenti na východnom Slovensku, najmenej aktívni v Bratislave. Aj tieto informácie vyplývajú z najnovšieho výskumu, ktorý realizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny SR v júni tohto roku. Oslovilo 1423 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov.

 

Práve vonkajšie aktivity označila oslovená skupina za najčastejšie vykonávanú aktivitu v rámci trávenia voľného času. Viac ako polovica všetkých detí a dospievajúcich sa venuje športu alebo inej fyzickej aktivite niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne, pričom športujú viac chlapci ako dievčatá. Čo sa týka veku, najaktívnejší sú 11 – 12-roční, najmenej aktívni 15 – 17-roční respondenti.

 

Takmer tri štvrtiny všetkých detí (74 %) a dospievajúcich pomáha svojej rodine s prácou, domácimi prácami alebo staraním sa o niekoho niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne, viac dievčatá ako chlapci.

 

Deti a dospievajúci a zdroje informácií o ochorení COVID-19

 

Výskum NKS rovnako preukázal, že deti a dospievajúci majú informácie o víruse COVID-19 a získavajú ich z rozličných zdrojov. Tými najčastejšími sú televízia s rozhlasom, internet, a potom rodičia. Len 11 % detí uviedlo, že od rodičov nikdy nemajú informácie o tomto ochorení. Spomedzi sociálnych médií je suverénne najčastejším informačným zdrojom Instagram (70 %), čo korešponduje s aktuálnymi poznatkami, že práve táto sieť nahradila medzi mladými kedysi najrozšírenejšiu sociálnu sieť Facebook (tú v tomto výskume označilo ako zdroj informácií o koronavíruse 43 % detí a mladých).

 

Negatívne javy pandémie – šikanovanie a kyberšikanovanie

 

Negatívnym javom počas pandémie je nárast výskytu šikanovania či už tvárou v tvár, alebo v online priestore. Skúsenosť̌ s ňou priznáva 26 % detí a mladých, najzasiahnutejšou je veková skupina 9 – 11 rokov, a jej najfrekventovanejšou formou je šikanovanie tvárou v tvár.

 

Rozdiely šikanovania medzi chlapcami a dievčatami sú len v type virtuálneho prostredia, chlapci zažívajú šikanovanie častejšie v prostredí online hier, dievčatá cez sociálne siete. Najčastejšou formou kyberšikanovania je zasielanie hnusných a nepríjemných správ. Obete šikanovania o svojej skúsenosti najčastejšie hovoria s niekým zo svojich rovesníkov. Avšak až 29 % obetí o šikanovaní nehovorí s nikým. Oproti výskumu EUKO IV z roku 2018 došlo v prípade skúsenosti so šikanovaním k nárastu zo 6 % na 26 %.

 

Sexuálne obsahy a intímne informácie

 

Pandémia mala vplyv aj na kontakt detí a dospievajúcich so sexuálnymi obsahmi. Až 61 % detí vo veku 11 – 17 rokov uviedlo, že videlo za posledný rok nejaké sexuálne obsahy. Túto skúsenosť majú častejšie chlapci ako dievčatá. Skúsenosť so sexuálnymi obsahmi má 22 % detí vo veku 11 – 12 rokov, 59 % detí vo veku 13 – 14 rokov a 82 % mladých vo veku 15 – 17 rokov. Deti a mladí sa najčastejšie stretávajú so sexuálnymi obsahmi cez internet. Takmer jedna tretina detí a mladých v skúmanej vekovej kategórii videla tieto obsahy na pornografickej stránke, a to minimálne raz za týždeň̌.

 

Tretina detí dostala nejakú́ sexuálnu správu (text, obrázok alebo video), v skupine dospievajúcich vo veku 15 – 17 rokov až takmer polovica. Od 29 % dievčat a 12 % chlapcov žiadal niekto na internete intímne informácie, a to napriek tomu, že na také otázky nechceli odpovedať. V porovnaní s výskumom EUKO IV z roku 2018, keď sa so sexuálnymi obsahmi stretlo 30, 1 % respondentov, v roku 2021 sa táto skúsenosť̌ zdvojnásobila na 61 %.

 

Výskum prežívania a správania sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Výskum NKS potvrdil, že ak rodič nemá pod kontrolou internet a používanie technológií, digitálny priestor je pre deti nebezpečným prostredím, kde možno vidieť veľa nevhodného obsahu. Preto je nesmierne dôležité, aby dospelí dbali na to, ako ich deti využívajú zariadenia s prístupom na internet a akým spôsobom je zabezpečený obsah, ku ktorému sa deti vedia dostať.

 

Pomôcť rodičom rozšíriť povedomie o nebezpečenstvách online priestoru a posmeliť deti v ich rozhodnutí hovoriť o zažitom násilí má aj kampaň NKS. Na stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk sú zverejnené potrebné informácie, ktoré pomôžu deťom nadobudnúť digitálnu zodpovednosť a obranyschopnosť.

 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovalo výskum na reprezentatívnej vzorke 1423 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov. Zber prebiehal v mesiaci jún 2021. Porovnanie výsledkov s reprezentatívnym výskumom EUKO IV – Slovensko z roku 2018 je len orientačné, pretože vo výskumoch boli použite odlišné metodológie zberu dát. Výskum pre NKS realizovali výskumníci z Katolíckej univerzity – Mgr. Juraj Holdoš, PhD., doc. Pavel Izrael, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD. a PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

 

Výskum nájdete na našej stránke v sekcii dokumenty: https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/8/vyskumna-sprava-prezivanie-a-spravanie-deti-a-mladeze-na-slovensku-pocas-pandemie-1.pdf

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava