English

Detstvo bez násiliaParticipácia detí na príprave novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (ďalej len NKS) historicky prvý krát zapojilo deti do tvorby strategického materiálu, ktorý sa ich týka.

Deti participovali na príprave novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím
„Detstvo bez násilia pre všetky deti“
na roky 2023-2028.

Participácia detí sa konala v dňoch 12 -17.10.2022 na troch miestach na Slovensku : Stará Ľubovňa, Žiar nad Hronom a Bratislava. Zapojilo sa celkovo 66 detí a 27 dospelých z troch regiónov.

Názory a schopnosti detí a mladých ľudí a ich prínosy, sú jedinečným zdrojom na posilnenie ľudských práv a demokracie, no napriek tomu ich názory zostávajú často nevypočuté a nebrané do úvahy. My sme sa rozhodli, že ak chceme robiť niečo pre deti, musíme to robiť s nimi a preto sme do tvorby novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím zapojili aj deti.

Participácia prebehla formou moderovanej diskusie  s účasťou detí zo základných a stredných škôl a dospelých, ktorí zastupovali subjekty pracujúce v oblasti ochrany detí pred násilím. V úvode sme účastníkom predstavili Dohovor o právach dieťaťa, kde mali možnosť vyjadriť svoj názor na dodržiavanie detských práv. Mali tiež možnosť oboznámiť sa aj s tým, aké dopady má aj nerešpektovanie práv, čo sa odzrkadľuje na aj na štatistických číslach týkajúcich sa zlého zaobchádzania s deťmi ale tiež sme sa rozprávali o pozitívnych príkladoch, ako vedia deti pomôcť. Po úvode sme prešli priamo do diskusie, kde boli otvorené napr. otázky: Akej téme by sme sa podľa vás mali venovať? Na aké témy by ste sa radi vzdelávali? Ktorým témam, ktoré sa vás týkajú, sa venuje málo pozornosti od dospelých?

Participácia nám pomohla zistiť a formulovať témy a oblasti, ktoré by sme v novej stratégií nemali vynechať. Ich prežívanie a vnímanie súčasného sveta a aj opatrení, ktoré my dospelí pre ne pripravujeme, je pre nás tou najlepšou spätnou väzbou. Nedovolia nám skĺznuť do rutiny a predstáv o tom, že nám stačia smernice a nariadenia a tak nás motivujú vždy robiť veci lepšie. Ide o jedinečnú možnosť zapojenia detí do procesu tvorby takéhoto materiálu, ktorá dúfame, sa v budúcnosti stane prirodzenou súčasťou.

Deti navrhovali napr.:

Malo by sa viac hovoriť o právach dieťaťa, nie len o našich povinnostiach.“

V škole nám chýba príprava na skutočný život ako napr. finančná gramotnosť, čo sú dane, právne povedomie. Chceme viac zážitkové učenie a menej memorovania.“

Chceme riešiť viac témy, ktoré sa nás týkajú ako napr. detské práva, šikana a jej riešenie, poznaj svoje telo a maj sa rád, sexuálna a rodičovská výchova, sebaobrana. Najlepšie by bolo zaradiť ich do vyučovania a nie len mať prednášku raz ročne.“

Deti nás v diskusiách presvedčili, že rozprávať sa s nimi o veciach, ktoré sa ich týkajú je jediná cesta, ako veci zlepšovať. Deti majú v sebe veľkú dávku empatie, vynikajúce nápady a postrehy a tiež chuť zapájať sa a vyjadriť svoj názor. Je len na nás, aby sme ich vypočuli.

Toto stretnutie hodnotím pozitívne. Som rada, že aj deti mohli byť súčasťou rozhodovania. Privítala by som viac takýchto aktivít.“

Bolo to fajn, konečne sa berie názor toho, koho sa to týka.“

Som naozaj rada že sa zaoberáte takýmito témami, lebo je to dôležité a dávate nádej tomuto štátu a pomáhate ľuďom. Dik moc že myslíte na deti.“

Ďakujem za príjemný čas, ktorý som tu mohla zažiť, spoznať ľudí a otvorene sa rozprávať a bez strachu vyjadriť svoj názor. Je to úžasná vec a prijala by som takéto aktivity aj častejšie.“

Sme radi, že vypočujete názor detí a že vám to neni ľahostajné. Veľmi sa mi tu páčilo.“

Viac informácií a tiež fotografie zo stretnutí nájdete na sociálnych sieťach NKS (FB, IG).

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava