English

Detstvo bez násiliaNárodný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030.

Dnes, 12.4.2023, bol Uznesením vlády č. 156/2023 schválený Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030.

Slovensko, žiaľ, dlhodobo čelí problematike ochrany práv detí – nie len v marginalizovaných rómskych komunitách. Ide o vážnu depriváciu v oblasti bývania, ale aj nízku dostupnosť zdravotnej starostlivosti, predčasné ukončenie školskej dochádzky, predčasné rodičovstvo  a vysokú nezamestnanosť. Všetky tieto ohrozenia sú takisto príčinou ako aj dôsledkom chudoby a tiež ohrozenia práv detí.

Na všetky tieto problémy reaguje práve súbor opatrení pod strechou dokumentu Európska Záruka pre deti. Ide o opatrenia, úlohy a ciele v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti , zdravej výživy a vzdelávania, ktoré sú postavené na medzirezortnej úrovni koordinovanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby sa zapojil každý potrebný aktér. Aby však boli tieto opatrenia adresné, budeme ich tvoriť aj na regionálnej úrovni, teda s ľuďmi priamo z regiónov. Do implementácie a tvorby nových úloh budeme zapájať aj mimovládne organizácie a predovšetkým deti.

Jedným z pilierov opatrení na prerušenie kruhu chudoby je nevyhnutne vzdelanie. V rámci Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti reagujeme predovšetkým na podporu vzdelávania, dostupnosť vzdelávania a odstraňovanie príčin predčasného ukončenia vzdelania. Teda je podporovaná doprava do škôl a zo škôl, budú kreované podporné tímy, ktoré majú pomáhať deťom aj z menej podnetného prostredia k rozvoju gramotnosti – tu sú aktivity ako doučovanie, asistencia v škole ale predovšetkým rôzne voľnočasové, záujmové, dobrovoľnícke aktivity.

V rámci záruky pre deti tiež reagujeme opatreniami a programami, ktoré zlepšujú prístup ku zdravotnej starostlivosti a informovanosť o zdraví, očkovaní a vytvárame možnosti pre pôsobenie pediatrov a zdravotníkov aj priamo v komunitách.

Ukazovateľ vážnej deprivácie bývania potvrdzuje negatívny trend a naznačuje zhoršujúci sa stav kvality bývania na Slovensku pre niektoré ohrozené skupiny obyvateľstva. Najvyššia je v kategórii detí do 18 rokov veku z chudobných podmienok, ktorú preto môžeme považovať za najohrozenejšiu.

ECG reaguje na bývanie aj opatreniami podporujúcimi svojpomocnú rekonštrukciu obydlí s využitím mikropôžičiek a príprava systému mikropôžičiek na obnovu potenciálne vyhovujúcich obydlí. V rámci ECG tiež podporíme programy na zabezpečenie bývania pre deti v núdzi a ich rodiny, na zabezpečenie dostupného bývania s podporou housing first, rapid re-housing či ďalších housing led prístupov napr. právna, sociálna a psychologická služba, poradenstvo, peer-to-peer, sprevádzanie, sprostredkovanie bývania a pod.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava