English

Detstvo bez násiliaSAFEGUARDING

Dospievanie je v mnohých smeroch najrizikovejším obdobím života. Deti prežívajú a spracúvajú svoje
osobné vzťahy, zaľúbenosť, neistoty, smútky, ambície, priateľstvá, hľadajú vzory v starších, svoje
vlastné miesto v kolektíve a všetko, čo k dospievaniu patrí.  

SAFEGUARDING
    Čo je bezpečné prostredie a ako ho pre dieťa pripraviť?

   Na tieto otázky neponúkame univerzálne, ľahké návody. No materiály, ktoré Vám prinášame Vás môžu viesť procesom na elimináciu čo najväčšieho počtu rizík – správnym výberom personálu, prevenciou pred škodlivým správaním,  identifikáciou najrôznejších typov ohrozenia a tiež ošetrovaním emocionálnych poranení, ak boli spôsobené. 

Safeguarding je vytváranie bezpečného prostredia pre deti. Ide o konkrétne zásady, princípy a kroky,
ktoré môže organizácia, či jednotlivec urobiť na podporu dieťaťa, jeho ochranu pred ohrozením
a násilím a prispievajú k tomu, aby dieťa z rozvíjania svojho potenciálu malo čo najväčší osoh.
Bezpečným prostredím a bezpečnou kultúrou v rámci organizácie, ktorá pracuje s deťmi, nie je však
len prostredie, v ktorom nie je prítomné alebo odhalené násilie. Bezpečné prostredie prispieva k
zdravému vývinu detí , dodržiavajúc princípy rešpektu a dôvery s možnosťou vyjadrovať vlastné názory,
myšlienky, pocity a nápady. To nikdy nedosiahneme príkazmi, iba príkladom a spoluprácou. A tiež
povzbudením vlastnej iniciatívy dieťaťa. Komu by sa páčil život, do ktorého nezasahuje, kde netvorí a
nepresadzuje vlastné predstavy?


Cieľom safeguardingu je vytvárať a udržiavať bezpečné prostredie a kultúru v určitej organizácii, či
skupine, v rámci klubov, mimoškolských a školských aktivít.


Prečo by mali organizácie používať safeguarding?
Princípy safeguardingu sú záväzkom pre organizáciu, že je bezpečnou pre deti. Všetky organizácie,
ktoré pracujú s deťmi alebo s nimi prichádzajú do kontaktu, by mali mať bezpečnostné zásady a
postupy, ktorými zabezpečia, že každé dieťa, bez ohľadu na jeho vek, postihnutie, rasu, náboženstvo
alebo vieru, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, bude mať právo na rovnakú ochranu pred
poškodením/násilím.

Viac všeobecných informácií o Safeguargingu nájdete na:

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/249/safeguarding-veobecn-informcie-1.pdf 

Safeguarging so zameraním na problematiku sexuálneho zneužívania detí nájdete na:

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/249/safeguarding-so-zameranm-na-problematiku-sexulneho-zneuvanie-det-1.pdf 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava