English

Detstvo bez násiliaEurópsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Súčasná právna úprava,  v rámci Trestného zákona  vymedzuje nútený sobáš ako jednu z foriem obchodovania s ľuďmi, pričom  výklad pojmu „nútený sobáš“ právny úprava nevymedzuje, obdobne nie je výklad tohto pojmu definovaný v žiadnom právnom predpise. T.j. je možné uvažovať, že nútený sobáš je uzatvorený z donútenia, teda nie slobodne a dobrovoľne. Pri maloletých je posudzovanie prípadov jednoznačné, avšak špecificky je potrebné postupovať v prípadoch, že dievča dosiahlo 15. rokov veku. „Do akej miery sa jedná o slobodné a dobrovoľné  rozhodnutie ? “ Dievča si je vedomé možných sankcií a mnohé z nich sobáš prijmú a nedajú najavo svoj nesúhlas, resp. nepožiadajú o pomoc, aj keď by mnohé z nich sobáš dobrovoľne neuzatvorili. Sú na život v svojej komunite odkázané ... . Súhlasom dieťaťa je možné prehliadnuť skutočnosť, že obchodovanie na účel núteného sobáša je nezákonné?

Podľa zákona o rodine platí, že manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov* alebo bolo vynútené násilím. Taktiež platí, že manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

Akékoľvek manželstvo, či už občianske, cirkevné alebo v duchu zvykov a tradícií, a to s formálnou registráciou alebo bez nej – ak je aspoň jeden z manželov osobou mladšou ako 16 rokov*, je porušením ľudských práv a formou rodovo podmieneného násilia.

Nútené manželstvo môže vykazovať znaky nútenej práce. Obe, nútené manželstvo i nútená práca, sú formou obchodovania s ľuďmi a navzájom sa nevylučujú.

Ako môžeme rozpoznať, že dieťa je možnou obeťou núteného sobáša?  

Medzi najčastejšie znaky obetí nútených sobášov patria:

*Súd môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva mladistvým starším ako 16 rokov, ak je to v súlade so spoločenským účelom manželstva

Pokiaľ ste sa stali svedkom alebo máte vedomosť o porušovaní práv dieťaťa, ihneď kontaktujte orgán sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi   0800 800 818

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii  0961 050 761  ool@minv.sk

Národná linka na pomoc deťom v ohrození  www.viacakonic.gov.sk 

Bezplatná telefonická linka ÚPSVaR  0800 191 222 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava