Aktuality

21. zasadnutie Lanzarotského výboru- jún 2018

27. jún 2018

V dňoch 20. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského výboru). Hlavným účelom zasadnutí výboru je predovšetkým pravidelný monitoring stavu implementácie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor) zo strany zmluvných štátov.

Jedným z hlavným bodov rokovania bola prezentácia analýz odpovedí jednotlivých zmluvných strán Dohovoru v rámci 2. monitorovacieho kola zameraného na problematiku sexuálnych trestných činov páchaných na deťoch prostredníctvom informačno- komunikačných technológií („The protection of children against sexual exploitation and sexual abuse facilitated by information and communication technologies (ICTs)”). Analýzy sa opierali o odpovede jednotlivých zmluvných strán k Dotazníku súvisiacemu s 2. monitorovacím kolom (odpovede na príslušné otázky dotazníka poskytla SR v októbri 2017 a nájdete ich tu), príp. doplňujúce informácie získané na základe žiadostí jednotlivých spravodajcov.

Prvé prezentované analýzy sa týkali otázok spadajúcich do oblasti legislatívy v rámci špecifickej úpravy sebou vytvorených sexuálne explicitných fotografií a/alebo videí v kontexte trestných činov Lanzarotského dohovoru (sexuálne zneužívanie, trestné činy týkajúce sa detskej prostitúcie, trestné činy týkajúce sa detskej pornografie, trestné činy týkajúce sa účasti dieťaťa na pornografických vystúpeniach, ohrozovanie mravnosti detí, navádzanie detí na sexuálne účely), oblasti kriminalizácie prechovávania a distribúcie predmetného materiálu dospelými, deťmi, dospelými a deťmi medzi sebou, špeciálne okolnosti, za ktorých stíhanie/odsúdenie nepripadá do úvahy, právne dôsledky prechovávania a distribúcie daných materiálov, oblasti úpravy sexuálneho nátlaku a/alebo vydierania voči deťom prostredníctvom informačno-komunikačných technológií v súvislosti so sexuálne explicitnými sebou vytvorenými fotografiami a/alebo videami detí a zakotvenie uvedeného v legislatívnom rámci jednotlivých zmluvných strán.

Z diskusií a výmeny názorov na zasadnutí vyplynula potreba podrobnejšie reagovať na dané právne otázky v kontexte národnej legislatívy zmluvných krajín, v dôsledku čoho proces analýzy vyššie uvedených okruhov otázok bude pokračovať do nasledujúceho zasadnutia Lanzarotského výboru v novembri a bude si ďalej vyžadovať spoluprácu a komunikáciu jednotlivých zmluvných strán so spravodajcami daných okruhov otázok a so sekretariátom Lanzarotského výboru. Príklady dobrej praxe signatárskych štátov ako aj samotné odporúčania, po spracovaní všetkých okruhov predmetného monitorovacieho kola a ich prijatí (uvedené sa predpokladá koncom roka 2019), bude NKS pre RPNnD primerane zohľadňovať pri implementácii súvisiacich úloh aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Vzhľadom na to, že Lanzarotský výbor plní aj funkciu platformy pre výmenu skúseností a informácií o príkladoch dobrej praxe a pripravovaných a realizovaných aktivitách, program zasadnutia zahŕňal aj priestor pre prezentáciu iniciatív, projektov a kampaní realizovaných v jednotlivých zmluvných stranách. Na pôde výboru boli prezentované informácie o zasadnutí Ad hoc pracovnej skupiny pre práva dieťaťa CAHENF z marca 2018 a prvého zasadnutia jej špeciálnej skupiny expertov pre problematiku reakcií na násilie voči deťom v máji 2018 (mandát predmetnej skupiny súvisí s prioritou Stratégie Rady Európy pre práva dieťaťa „Život bez násilia pre všetky deti“), hlavné závery zo Svetového kongresu pre spravodlivosť pre deti– Posilnenie systému justície pre deti: výzvy, vrátane vyhraneniu sa voči násilnému extrémizmu, ako aj ďalšie informácie z medzirezortných pracovných skupín a okrúhlych stolov na témy súvisiace s pôsobnosťou Lanzarotského výboru.

 • Nordic congress o bezpečnosti pre deti: Nové myslenie- nové prístupy

  21. september 2018

  V dňoch 05. – 07. septembra 2018 sa pri príležitosti dvadsiateho výročia Barnahusu – modelu detských domov- uskutočnila v islandskom Reykjavíku konferencia Nordic...

 • 21. zasadnutie Lanzarotského výboru- jún 2018

  27. jún 2018

  V dňoch 20. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • Preklady informačných materiálov do jazykov národnostných menšín

  4. máj 2018

  NKS prostredníctvom ochotných dobrovoľníkov zabezpečilo preklad informačných materiálov zameraných na poskytnutie základných informácií  v rámci problematiky...