Aktuality

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

13. november 2017

Dňa 11. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila aktualizáciu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá si za svoje ciele kladie plnenie novo navrhovaných úloh v rámci svojich piatich strategických cieľov.

Príprava aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím prebiehala od januára 2017 v spolupráci s určenými zástupcami zodpovedných rezortov, Generálnej prokuratúry SR a za aktívnej účasti zástupcov mimovládnych organizácií.

V rámci ďalšej implementácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je kľúčové ďalej rozvíjať systém koordinácie ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni s dôrazom na posilňovanie prevencie, kontinuálne podporovať systémové vzdelávanie zamestnancov dotknutých subjektov, ako aj informovanosť o problematike násilia na deťoch s dôrazom na propagáciu nástrojov pomoci, a budovať kapacity v oblasti podporných služieb pre detské obete násilia.

Dôležitými výzvami v rámci plnenia aktualizovanej stratégie bude tiež zriadenie a prevádzkovanie národnej linky na pomoc detským obetiam násilia, zefektívnenie postupov včasnej identifikácie detských obetí násilia, ako aj príprava programov odborných postupov práce s páchateľmi násilia na deťoch a zriadenie nových výsluchových miestností pre účely výkonu úkonov v trestnom konaní s maloletými poškodenými a zároveň zabezpečenie zodpovedajúcej kvalifikácie príslušníkov Policajného zboru pri týchto úkonoch. Pripravovať sa bude i samotná koncepcia ochrany a podpory detí v online prostredí reflektujúca aj na aktuálne trendy v Európe.

Text aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a hodnotenie obdobia implementácie stratégie od 1. marca 2014 si môžete pozrieť tu.

 • SÚŤAŽ- Ochrana detí pred násilím

  18. november 2017

  Pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  vyhlasuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie...

 • Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

  13. november 2017

  Dňa 11. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila aktualizáciu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá si za svoje ciele kladie plnenie novo...

 • Školenia koordinátorov ochrany detí pred násilím

  7. november 2017

  Od polovice októbra 2017 sa vo Vysokých Tatrách intenzívne pracuje na napĺňaní jedného z cieľov aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím-...