Aktuality

Bezpečnosť detí na internete

7. február 2017

Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu (Safer Internet Day) zahájila svoju činnosť pracovná skupina Rady Európy pre prípravu návrhu usmernení pre členské štáty, týkajúce sa posilnenia, ochrany a podpory bezpečného prístupu detí k ich právam v digitálnom prostredí.

Vypracovanie usmernení prebieha v rámci Ad hoc Výboru pre práva dieťaťa Rady Európy (CAHENF) a Stratégie Rady Európy pre práva dieťaťa na roky 2016 – 2021.

  • 1/3 používateľov internetu na svete sú deti (osoby mladšie ako 18 rokov)
  • 1 z 5 používateľov internetu v rámci Európskej únie je dieťa (osoba mladšia ako 18 rokov)

V súvislosti s prístupom detí k internetu a ich aktivitami v digitálnom prostredí by mali byť dôsledne zvážené nielen témy ako ochrana osobných údajov, prístup k nevhodnému obsahu a kyberšikana, ale napr. aj problematika elektronického obchodu (e-commerce), obchodných praktík a marketingových stratégií, ktoré sú cielené na deti ako samostatnú skupinu konzumentov. Online komerčné aktivity často porušujú čl. 3 (najlepší záujem dieťaťa), čl. 13 (právo na slobodu prejavu), čl. 16 (právo na ochranu súkromia), čl. 17 (právo na prístup k vhodným informáciám, pričom je dôležitý aj spôsob ich šírenia, t.j. tak, aby deti informáciám porozumeli) a čl. 32 (právo na ochranu pred ekonomickým vykorisťovaním) Dohovoru o právach dieťaťa.

Veľkou výzvou ostáva otázka verifikácie veku v prístupe k webovým sídlam, využívaní aplikácií, sociálnych sietí a spracovávaní osobných údajov detí.

Zdroje a viac informácií (v anglickom jazyku):
http://www.coe.int/en/web/children/-/on-safer-internet-day-new-drafting-group-begins-work
http://www.enacso.eu/wp-content/uploads/2015/12/free-isnt.pdf