Kampane

Hrdina o násilí nemlčí

30. júl 2016

V roku 2016 pokračujeme v realizácii aktivít komunikačnej kampane s cieľom zvyšovať povedomie o problematike násilia na deťoch, rôznych formách násilia a o možnostiach pomoci. Tento rok sú našou primárnou cieľovou skupinou deti. Keďže vekové rozpätie 0 – 18 rokov je pomerne veľké, rozhodli sme sa kľúčové mediálne aktivity v podobe videospotov zamerať primárne na deti vo veku 6 – 12 rokov. O jednotlivých aktivitách kampane budeme priebežne informovať na tejto webovej stránke a Facebook konte NKS pre RPNnD.

Veľa prejavov násilia ostáva bez odozvy, z tohto dôvodu často dochádza k jeho eskalácii a prehlbovaniu traumatizácie dieťaťa.

Cieľom tohtoročnej kampane je scitliviť deti na možné prejavy násilia, ktoré sa dejú im, deťom v ich okolí alebo im blízkym dospelým, ako aj násilia, ktorého sa môžu samé dopúšťať, pomôcť im v správnom vyhodnotení situácie a povzbudiť ich k vyhľadaniu pomoci.

Hlavný odkaz/claim kampane „Hrdina o násilí nemlčí – staň sa hrdinom“ zdôrazňuje potrebu hovoriť o násilí, ako aj o podozreniach na násilie, a hľadať pomoc.

Keďže informačné technológie a komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí majú v živote väčšiny detí dominantné miesto, tento odkaz je podporený tzv. hashtagmi: #to sa nerobi a #to sa povie.

#tosanerobi    Hashtag kladie dôraz nielen na samotné odsúdenie páchaného násilia, ale aj na krok predtým – správne vyhodnotenie situácie, ktoré nie je vždy jednoduché. Preto je dôležité, aby sa dieťa mohlo a vedelo obrátiť na osobu, ktorej dôveruje a ktorá mu pomôže.

#tosapovie    Hashtag môže evokovať negatívne reakcie – asociácie so „žalobabami“. Zábrany ozvať sa, hovoriť o probléme a vyhľadať pomoc a predstava, že ten, kto sa ozve, je „žalobabou“, sú však podhubím pre pretrvávajúce a dlhodobé násilie páchané na deťoch. Otvorene prehovoriť o probléme je často jediný začiatok jeho riešenia. V tejto súvislosti je dôležité podporiť aj samotné deti, aby sa nebáli vyhľadať pomoc, ak majú pocit, že je im, iným deťom alebo im blízkym dospelým ubližované.

Kampaň cielená na deti nadväzuje na kampaň realizovanú v roku 2015 (jej hlavný odkaz bol: „Detstvo poznačené násilím nie je rozprávka. Ak ten príbeh poznáte, nenechávajte si ho pre seba.“), ktorá bola adresovaná dospelým s podobným cieľom. NKS pre RPNnD v rámci plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím realizuje cykly spoločných multidisciplinárnych vzdelávaní (inštitucionálne násilie, identifikácia príznakov a rizík syndrómu CAN, intervencia), aby posilnilo kapacity dôležitých dospelých a tým aj včasnú a odbornú pomoc s ohľadom na špecifickú situáciu a potreby daného dieťaťa.

Spot Hrdina

Spot Hrdinka

 • Kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch

  18. november 2017

  Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014 a aktualizovanej stratégie schválenej...

 • Hrdina o násilí nemlčí

  30. júl 2016

  V roku 2016 pokračujeme v realizácii aktivít komunikačnej kampane s cieľom zvyšovať povedomie o problematike násilia na deťoch, rôznych formách násilia...

 • Chráňme deti pred násilím – spoty

  16. november 2015

  Spot Obor TV spot http://detstvobeznasilia.gov.sk/wp-content/uploads/2015/11/MPSVaR_01_obor_internet.mp4   Rozhlasový spot...