Aktuality

Konferencia “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”

15. november 2018

Dňa 6. novembra 2018 usporiadala Rada Európy, holandská vláda a Holandský Olympijský Výbor konferenciu “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe” zameranú na dialóg medzi verejnými orgánmi a športovým hnutím.

Odhaduje sa, že v Európe je asi jedno z piatich detí obeťou nejakej formy sexuálneho násilia. Sexuálne zneužívanie, vykorisťovanie a obťažovanie sa vyskytujú aj v kontexte športu. Verejné orgány a športové hnutie sa podieľajú v zodpovednosti za ochranu detí, prevenciu a reakciu na sexuálne násilie v športe. Cieľom tejto udalosti je posilniť dialóg medzi kľúčovými zainteresovanými stranami a určiť opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa šport stal bezpečným a podporným prostredím pre všetky deti. Účastníkmi konferencie boli členovia Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský výbor , na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako zástupca SR vo výbore), zástupcovia rôznych holandských ministerstiev a inštitúcií zodpovedných za problematiku týkajúcu sa detí a / alebo športu, expertní predstavitelia Rady Európy športových federácií a klubov a ďalší.

Súčasťou programu konferencie bol tiež okrúhly stôl na diskusiu o témach ako,, čo vieme o sexuálnom zneužívaní detí v športe, kto je zodpovedný za prevenciu a následnú intervenciu, prečo je pre deti tak ťažké hovoriť, čo sa stane po zverejnení ich príbehu, čo treba urobiť, ako sa tento problém rieši v Holandsku, ako aj o tom, aké sú problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s veľkými športovými udalosťami.

Cieľom konferencie zameranej na problematiku ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním v športe bolo:
• zapojiť sa do hĺbkovej diskusie o mnohých kritických témach,
• zdieľanie osvedčených postupov a skúseností, umožniť členom výboru pochopiť špecifiká zneužívania v súvislosti so športom a identifikovať spôsoby riešenia tohto fenoménu v špecifickom prostredí,
• poukázať na potrebu úsilia vlád na vnútroštátnej úrovni, ktoré by mohlo napomôcť pri jeho riešení, identifikácii krokov, ktoré by mali/mohli športové kluby a verejné orgány v danej súvislosti prijať, najmä v rámci implementácie dohovoru.

 

Zdroj titulného obrázku: https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport

 • Nová kampaň TÝKA SA MA TO

  20. november 2018

  Video spot tu. Pri príležitosti aktuálne prebiehajúcich medzinárodných a európskych dní venovaných deťom a ich ochrane spúšťa Národné koordinačné stredisko pre...

 • Konferencia “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”

  15. november 2018

  Dňa 6. novembra 2018 usporiadala Rada Európy, holandská vláda a Holandský Olympijský Výbor konferenciu “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”...

 • Konferencia 2018: PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DETÍ PRED VŠETKÝMI FORMAMI NÁSILIA

  9. október 2018

  V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa na strednom Slovensku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila medzinárodná konferencia s...