Aktuality

Luxemburské usmernenia

15. jún 2016

Globálna medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov 18 organizácií vypracovala usmernenia k terminológii používanej v rámci problematiky sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania detí. Publikácia s oficiálnym názvom Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual abuse je dostupná v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Obsahom publikácie je analýza termínov, ktoré majú oporu v rôznych medzinárodných dokumentoch (záväzných alebo s odporúčacím charakterom) alebo sú štandardne používané, a možných úskalí ich používania. Publikácia je štruktúrovaná veľmi prehľadne a pri jednotlivých pojmoch je uvedený jeden z troch symbolov, ktoré indikujú mieru jeho rozporuplnosti, resp. vhodnosti používania. Usmernenia, neformálne nazývané Luxemburské usmernenia, reflektujú na vývoj v predmetnej oblasti a na potrebu prehodnotiť používanie pojmov, ktoré nie sú dostatočne citlivé voči obetiam. Vyjasnenie a zjednotenie terminológie má za cieľ posilniť zber údajov a spoluprácu medzi rezortmi, subjektmi a krajinami pri riešení danej problematiky.

Ako sa uvádza v úvode publikácie, slová sú dôležité, pretože ovplyvňujú spôsob, akým konceptualizujeme problémy, určujeme ich prioritu a pripravujeme následné kroky. Nekonzistentné používanie jazyka a pojmov môže viesť k nekonzistentným zákonom a politikám, ktoré majú danú problematiku riešiť.

Rozporuplnosť v terminológii problematiky násilia na deťoch je vo veľkej miere spôsobená rezortným vnímaním, predovšetkým cez legislatívne normy, ktoré často používajú rôzne pojmy a definície. Je dôležité dodať, že okrem legislatívnych pojmov, ktorým sa prioritne venujú aj Luxemburské usmernenia, prispievajú k rozporuplnosti vnímania a interpretácie problematiky aj pojmy a predstavy každodenne používané a reprodukované vo verejnom priestore.

 • Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

  20. jún 2016

  V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • Luxemburské usmernenia

  15. jún 2016

  Globálna medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov 18 organizácií vypracovala usmernenia k terminológii používanej v rámci problematiky sexuálneho...

 • Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil záverečné odporúčania

  10. jún 2016

  V dňoch 24. a 25. mája 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa prerokoval Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa...