Aktuality

Nordic congress o bezpečnosti pre deti: Nové myslenie- nové prístupy

21. september 2018

V dňoch 05. – 07. septembra 2018 sa pri príležitosti dvadsiateho výročia Barnahusu – modelu detských domov- uskutočnila v islandskom Reykjavíku konferencia Nordic congress o bezpečnosti pre deti: Nové myslenie- nové prístupy.

Súčasťou bohatého programu konferencie bola aj návšteva konkrétneho detského domu v Reykjavíku. Barnahusy slúžia predovšetkým ako strediská kompletnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu pri riešení násilia páchanom na dieťati (vyšetrovanie prípadu násilia, výsluch dieťaťa, zabezpečenie lekárskej prehliadky a psychologickej pomoci a asistencie pod jednou strechou) a sú vynikajúcim príkladom ochrany a obhajoby práv detí pred násilím a traumou a zabezpečovania koordinovaného prístupu všetkých zložiek vstupujúcich do procesu ochrany detí pred násilím.

Konferencia bola otvorená ministrom sociálnych vecí a rovnosti Islandskej republiky, ktorý zdôraznil dôležitosť venovať pozornosť danej problematike, ako i vzájomnú prepojenosť a nastavovanie spolupráce subjektov, ktoré prichádzajú do užšieho alebo širšieho kontaktu s deťmi, ktoré boli obeťami násilia, ako i dôraz na prevenciu. Vystúpenia a príspevky významných expertov z nordických krajín z akademickej oblasti (profesori na významných zahraničných univerzitách), oblasti sociológie, psychológie, výskumu či predstaviteľom detských verejných ochrancov práv- detských ombudsmanov (Islandská republika, Švédske kráľovstvo, Dánske kráľovstvo, Grónsko, Faerské ostrovy) sa venovali témam nazerania na dieťa ako relevantného a plnohodnotného držiteľa práv (prezentované členkou Výboru OSN pre práva dieťaťa), práce sociálnych pracovníkov a ich postavenia v systéme organizácie/útvaru a vplyv organizácie/útvaru na ich prácu a konkrétne prípady, novým prístupom v umiestňovaní detí a mladých ľudí mimo domovov, mladým ľuďom v rámci problematiky ochrany detí, právam detí na ochranu pred násilím a zneužívaním, participatívnemu prístupu a účasti detí v oblasti problematiky ich ochrany, ako aj prevencie, posilneniu postavenia detí v súdnom systéme, konaniu týkajúcemu sa právu starostlivosti o deti či vzájomnej prepojenosti zákonných pravidiel a podzákonných noriem a uplatňovania základných práv v konkrétnych prípadoch.

V rámci konferencie sa uskutočnilo niekoľko workshopov na podnetné témy ako ochrana detí na sociálnych sieťach, implementácia modelu Barnahus v Európe, ochrana detí v menších komunitách, intervencie na zlepšenie psychického a fyzického stavu detí v pestúnskej starostlivosti, intervencia príslušných orgánov pri zanedbávaní dieťaťa, projekt PROMISE a európske štandardy pre vytváranie a rozvíjanie modelu detských domov a ďalšie.

Poznanie príkladov dobrej praxe z krajín ako Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Fínska Republika či Dánske kráľovstvo, konkrétne poznatky a princípy koordinovaného prístupu nadväzujú na už postavený základný kameň koordinácie ochrany detí pred násilím v podmienkach Slovenskej republiky a prinášajú odvážnu inšpiráciu k nastavovaniu ďalšej spolupráce, ako aj pri implementácii relevantných úloh aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

 • Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

  21. september 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá...

 • Nordic congress o bezpečnosti pre deti: Nové myslenie- nové prístupy

  21. september 2018

  V dňoch 05. – 07. septembra 2018 sa pri príležitosti dvadsiateho výročia Barnahusu – modelu detských domov- uskutočnila v islandskom Reykjavíku konferencia Nordic...

 • 21. zasadnutie Lanzarotského výboru- jún 2018

  27. jún 2018

  V dňoch 20. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...