Aktuality

Nová kampaň TÝKA SA MA TO

20. november 2018

Video spot tu.

Pri príležitosti aktuálne prebiehajúcich medzinárodných a európskych dní venovaných deťom a ich ochrane spúšťa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch novú kampaň „Týka sa ma to“ zameranú na zvyšovanie povedomia o dôležitosti počúvať detský hlas.

Cieľom kampane je scitlivovanie verejnosti k problematike násilia na deťoch, a to konkrétne spôsobom poukázania na potrebu venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás všetkých- všímať si a načúvať deťom, ktoré sa nám snažia niečo povedať, čím sa môže zvýšiť šanca včasnej intervencie tam, kde je to potrebné. Prvý krok v boji proti násiliu musí byť ten, že si jeho existenciu pripustíme. Aj jeho hrozivé množstvo a blízkosť.

Účelom kampane je aj reflektovať skutočnosť, že násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané, ale nás všetkých- rodičov, súrodencov, kamarátov, neznámych okoloidúcich.

V nadväznosti na vyššie uvedené má kampaň skôr charakter „call for action“– ak budeme počúvať, dozvieme sa o probléme, čo je prvým krokom k jeho riešeniu. Nezakrývať si oči, neignorovať, nepopierať.

Životy detí, ktoré zažívajú násilie nie je čierny, ani temný. Ich život býva aj farebný a našou kampaňou to chceme pripomínať. Deti zažívajú aj pekné chvíle. Môžu sa smiať a hrať, dokonca môžu mať radi svojich trýzniteľov, môžu dúfať, že sa všetko zmení a veriť v omilostenie. Nehľadajme deti sediace v kúte a plačúce. To, že nesedia v temnote a neplačú však neznamená, že násilie v ich živote nezanechá nezmazateľnú hlbokú a bolestivú stopu.

Kampaň „Týka sa ma to“ bola 18. novembra 2018, v európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, spustená v online formáte (propagovanie video spotu prostredníctvom sociálnych platforiem: Youtube, Facebook, Instagram s odkazom na stránku www.detstvobeznasilia.gov.sk). Začiatkom mesiaca december sa predpokladá odvysielanie televíznych a rozhlasových spotov v komerčných médiách. Na online, televíznu a rozhlasovú kampaň bude v nadchádzajúcich mesiacoch nadväzovať aj kampaň v tlačenej podobe (plagáty a reklamné predmety v duchu posolstva kampane „nenechajme detský hlas zaniknúť“) prostredníctvom organizovaných diskusií a podujatí na štátnej i regionálnej úrovni.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zároveň pripravuje adaptáciu video spotu do anglického jazyka, ktorá bude následne odprezentovaná členom Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský výbor).

 • 18. november: Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním

  24. január 2019

  Aj pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním – 18. Novembra 2019, apeloval sekretariát Lanzarotského výboru, aby...

 • Nová kampaň TÝKA SA MA TO

  20. november 2018

  Video spot tu. Pri príležitosti aktuálne prebiehajúcich medzinárodných a európskych dní venovaných deťom a ich ochrane spúšťa Národné koordinačné stredisko pre...

 • Konferencia “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”

  15. november 2018

  Dňa 6. novembra 2018 usporiadala Rada Európy, holandská vláda a Holandský Olympijský Výbor konferenciu “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”...