Aktuality

Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním v okruhu dôvery- zverejnenie implementačnej správy Lanzarotského výboru

15. február 2018

Rada Európy aktuálne zverejnila druhú implementačnú správu Lanzarotského výboru- Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním:

http://bit.ly/2BYm0a2

V predmetnej správe Lanzarotský výbor analyzuje stratégie, ktoré používa 26 európskych krajín na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním v okruhu dôvery (t. j. rozšírená rodina a osoby blízke dieťaťu, ktoré majú na dieťa vplyv).

Podľa správy je veľmi sľubnou praxou možnosť detí aktívne sa podieľať na tvorbe a prijímaní politík, spolupráca národných orgánov s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom na zvyšovaní povedomia, vzdelávaní a odbornej príprave ľudí pracujúcich s deťmi s cieľom zabrániť sexuálnemu zneužívaniu detí. Správa tiež zdôrazňuje dôležitú úlohu médií pri informovaní o sexuálnom zneužívaní detí s osobitným dôrazom na plné rešpektovanie súkromia a práv dieťaťa.

Hoci Slovenskej republike nie sú priamo adresované odporúčania vyplývajúce z danej správy- keďže v čase prebiehajúceho monitoringu ešte nebola signatárskym štátom dohovoru- správu je dôležité vnímať aj z pohľadu Slovenskej republiky ako všeobecné vodítko pre efektívnu implementáciu v hodnotených oblastiach (napríklad v kontexte úlohy „pripraviť a realizovať programy práce/odborných postupov práce s páchateľmi násilia na deťoch, vrátane detských páchateľov násilia na deťoch“, spadajúcej pod strategický cieľ predchádzania inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa v rámci aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.)

 

Tlačová správa o zverejnení dokumentu a ďalšie informácie:

http://bit.ly/2EsojUk

 • Samit riešení pre zastavenie násilia na deťoch, Štokholm 2018

  21. február 2018

  Minulý týždeň sa v Štokholme stretli lídri a predstavitelia Organizácie spojených národov, vlád,  občianskej spoločnosti a  súkromného sektora na vôbec prvom...

 • Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním v okruhu dôvery- zverejnenie implementačnej správy Lanzarotského výboru

  15. február 2018

  Rada Európy aktuálne zverejnila druhú implementačnú správu Lanzarotského výboru- Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym...

 • Zasadnutie Lanzarotského výboru 29. – 31. januára 2018

  15. február 2018

  V dňoch 29. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...