Aktuality

Konferencia 2018: PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DETÍ PRED VŠETKÝMI FORMAMI NÁSILIA

9. október 2018

V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa na strednom Slovensku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DETÍ PRED VŠETKÝMI FORMAMI NÁSILIA. Konferenciu v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím organizovali miestni koordinátori ochrany detí pred násilím v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Konferencie sa zúčastnilo približne 200 zástupcov všetkých spolupracujúcich subjektov z celého Slovenska. Po úvodnom slove Mgr. Márie Vargovej, riaditeľky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a privítaní účastníkov PhDr. Miroslavom Náhlikom, riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, nasledovali zaujímavé príspevky expertov zamerané na multidisciplinárnu spoluprácu v problematike ochrany detí pred násilím.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UK Praha, na konferencii vystúpil s príspevkom na tému Dohodnutý rozvod, ako pole interdisciplinárnej spolupráce v záujme dieťaťa. Daný príspevok zaujal účastníkov najmä z hľadiska možného zavádzania inovatívnych foriem do multidisciplinárnej spolupráce odborníkov – tzv. Cochemský model, ako aj ďalšími možnosťami multidisciplinárnej spolupráce všetkých podporných profesií v danej oblasti a prepojenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mediátorov, psychológov, advokátov, súdnych znalcov a sudcov v záujme maximálne uľahčiť prežívanie a adaptáciu detí na situáciu v procese rozvádzajúcich sa rodičov a v čase po rozvode. PaedDr. Nadežda Čabiňáková uviedla viaceré veľmi zaujímavé a podnetné publikácie vydavateľstva PORTÁL, ktoré sa venujú práve oblasti ochrany detí pred násilím. PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Sociologického ústavu SAV zaujala účastníkov svojim príspevkom s názvom Sociálno-ekonomické súvislosti s rodinnými krízami. PaedDr. Lenka Kubrichtová zo vzdelávacieho zariadenia Kalokagathie Praha, vystúpila s príspevkom Dítě v krizi, v ktorom odprezentovala svoje dlhoročné skúsenosti s organizovaním multidisiplinárneho celorepublikového seminára Dítě v krizi v Českej republike. Mgr. Mariana Kováčová, PhD., prezidentka Koalície pre deti Slovenska, zakladateľka Centra Slniečko, n.o. a dlhoročná odborníčka v oblasti ochrany detí pred násilím, predniesla svoj príspevok pod názvom Multidisciplinárna spolupráca – prevencia sekundárnej viktimizácie detských obetí násilia, ktorý oživila viacerými príkladmi z praxe. Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. svojim príspevkom Reflexia práv dieťaťa v období postmodernizmu podnietil k zamysleniu sa nad kontextuálnymi súvislosťami práce odborníkov v oblasti ochrany práv detí.

V mene organizačného tímu koordinátorov ochrany detí pred násilím chceme ešte raz poďakovať všetkým účastníkom, partnerom aj hosťom, ktorí prijali pozvanie na Konferenciu 2018 na Masarykovom dvore, organizovanú v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Ďakujeme aj účastníkom sprievodných akcií, ktoré sa konali v Detve, a zúčastneným školám. Veríme, že sa opäť stretneme v nasledujúcom roku a podarí sa nám zorganizovať ďalšiu konferenciu Podpory multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred všetkými formami násilia.

Z výstupov z konferencie bude čoskoro vyhotovená aj elektronická brožúra s odprezentovanými príspevkami účastníkov, ktorú nájdete na našej stránke.

 • Konferencia “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”

  15. november 2018

  Dňa 6. novembra 2018 usporiadala Rada Európy, holandská vláda a Holandský Olympijský Výbor konferenciu “Ukončenie sexuálneho zneužívania detí v športe”...

 • Konferencia 2018: PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DETÍ PRED VŠETKÝMI FORMAMI NÁSILIA

  9. október 2018

  V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa na strednom Slovensku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila medzinárodná konferencia s...

 • Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

  21. september 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá...