Aktuality

Školenia koordinátorov ochrany detí pred násilím

7. november 2017

Od polovice októbra 2017 sa vo Vysokých Tatrách intenzívne pracuje na napĺňaní jedného z cieľov aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím- posilňovaní koordinácie.

V rámci rozvíjania koordinačného mechanizmu ochrany detí pred násilím na miestnej a regionálnej úrovni sa vzdelávajú noví motivovaní a aktívni koordinátori ochrany detí pred násilím, zo všetkých kútov Slovenska.

Miestni koordinátori budú v rámci problematiky ochrany detí pred násilím zohrávať dôležitú úlohu- podporovať a rozvíjať komunikáciu, organizovať a viesť spoločné pracovné stretnutia a systematicky pracovať na prehlbovaní vzájomnej spolupráce všetkých dotknutých subjektov, ako napríklad orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvarov Policajného zboru, prokuratúry, súdov, škôl a zdravotníckych zariadení, neziskových organizácií, obcí a samosprávnych krajov. Úlohou koordinátorov bude ďalej zabezpečovať preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity s podporou predmetných subjektov, analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode, a to s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie, ako aj spolupracovať a poskytovať súčinnosť daným subjektom, podporovať realizáciu opatrení v súvislosti s plnením Národnej Stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni a plniť ďalšie súvisiace úlohy.

 Vzdelávanie koordinátorov v oblasti tzv. soft skills (efektívnej komunikácia, prezentácia, plánovanie, facilitácia, vyjednávanie a ďalšie), ako i vecné školenia v rozličných oblastiach problematiky ochrany detí pred násilím (príslušná legislatíva, CAN syndróm- Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa /Child Abuse & Neglect/, CSA Sexuálne zneužívanie dieťaťa/Child Sexual Abuse/) pokračujú v novembri a decembri 2017 a januári 2018.