English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

Orgán sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Orgán vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sprevádza dieťa a rodinu v špecifických náročných situáciách (napr. rozvod). Orgán rovnako môže rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia a musí byť poskytnutá pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie.

 

Viac: Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov §10-17

Centrum pre deti a rodinu

Centrum pre deti a rodinu

Na centrum pre deti a rodiny (CDR) sa obracia v prípade potreby zabezpečenia starostlivosti pre dieťa a jeho rodinu orgán SPODaSK, resp. rodičia prostredníctvom orgánu SPODaSK. CDR môže dočasne nahrádzať rodinné prostredie. Poskytuje sociálne poradenstvo, odborné poradenstvo a/alebo vykonáva opatrenia na predchádzanie a prehlbovanie krízových situácií dieťaťa v rodinnom prostredí, porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. Tieto činnosti sa v CDR vykonávajú pobytovou, ambulantnou alebo terénnou formou. Môže plniť aj viaceré účely.  Ak sa dieťa ocitne v krízovej situácií, môže samo kontaktovať CDR a požiadať o pomoc. CDR následne zabezpečí lekársku starostlivosť a informuje o situácii dieťaťa orgán SPODaSK.

 

Viac: Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov §45-57.

Poradenstvo, diagnostika,  terapia

Poradenstvo, diagnostika, terapia

V živote každý z nás zažije nejakú ťažkú situáciu. Či už stojí pred nejakým rozhodnutím, má strach, zažíva osamelosť, smútok alebo sa chce s niekým porozprávať, nájsť odpovede na svoje otázky. Obrátiť sa o pomoc si niekedy vyžaduje odhodlanie, no myslite na to, že na Vaše starosti nemusíte byť sami.  

 

 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava