English

Detstvo bez násilia - O násČo je NKS?

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, skrátene NKS,
je organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014.

Prečo sme vznikli?

Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb.
Rovnako prierezová by mala byť aj koordinácia jeho riešenia na národnej aj miestnej úrovni.

Čo je našou úlohou?

1

Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím: koordinovať plnenie strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím,  vyhodnocovať a aktualizovať dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch.

2

Ako gestor Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore, vytvárať a udržiavať komunikáciu s spolupracujúcich subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím.

3

Koordinovať štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím ako aj plniť úlohy v tejto oblasti, a teda vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy (Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím).

4

Podieľať sa na zjednocovaní postupov na národnej úrovni a podporovať zjednocovanie postupov kompetentných subjektov na miestnej úrovni v oblasti problematiky násilia páchaného na deťoch so zohľadnením rôznych faktorov problematiky násilia.

5

Spolupracovať s inými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládnym sektorom pri vykonávaní Dohovoru o právach dieťaťa a je kontaktným bodom pre inštitúcie zodpovedné za plnenie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike.

6

Spolupracovať pri implementácii práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany práv detí.

7

Zabezpečovať úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

8

Podieľať sa na tvorbe a podporovať realizáciu špecifických spoločných vzdelávacích aktivít subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím.

S kým spolupracujeme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

http://www.employment.gov.sk

čítaj viac...


je ústredným orgánom štátnej správy okrem iného aj pre štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a koordináciu štátnej rodinnej politiky.  Základným cieľom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (skratka SPODaSK) je poskytnutie potrebnej pomoci tak, aby deti mohli vyrastať v zdravom, bezpečnom a v podnetnom prostredí svojej rodiny, prípadne v adekvátnej náhradnej starostlivosti. Ako gestor je zodpovedný za plnenie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

www.minedu.sk

čítaj viac...


V oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a stredných školách a v školských zariadeniach riadi výkon štátnej správy, Na úseku školstva vypracúva a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy pre školy. Školy sú pre nás veľmi významným partnerom pri koordinácii ochrany detí pred násilím vzhľadom k tomu, že deti v školách trávia väčšinu času. Na národnej úrovni spolupracujeme so zástupcami Ministerstva školstva a na regionálnej úrovni so zástupcami jednotlivých škôl.

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

čítaj viac...


je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky okrem iného aj pre ochranu bezpečnosti osôb a majetku, vstup na územie republiky a pobyt cudzincov na území republiky a riadenie Policajného zboru. Na národnej úrovni spolupracujeme so zástupcami Ministerstva vnútra SR a na regionálnej úrovni s jednotlivými zástupcami Policajného zboru SR, najčastejšie s preventistami a vyšetrovateľmi. 

Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

www.justice.gov.sk

čítaj viac...


je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Taktiež má Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojej gescii Zákon č. 36/2005 Z. z.  o rodine, čo je veľmi dôležitý zákon v problematike ochrany detí.  Na národnej úrovni spolupracujeme so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR a na regionálnej úrovni so zástupcami jednotlivých súdov. 

Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

www.health.gov.sk

čítaj viac...


je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia, verejné zdravotné poistenie, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a taktiež vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky. Na národnej úrovni spolupracujeme so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR a na regionálnej úrovni s jednotlivými pediatrami.

Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

www.culture.gov.sk

čítaj viac...


je ústredným orgánom štátnej správy okrem iného aj pre štátny jazyk, osvetovú činnosť , ľudovú a umeleckú výrobu, médiá a audiovíziu, vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

www.genpro.gov.sk

čítaj viac...


Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Na národnej úrovni spolupracujeme so zástupcami Generálnej prokuratúry SR a na regionálnej úrovni s jednotlivými okresnými a krajskými prokurátormi.

Úrad komisára  pre deti

Úrad komisára pre deti

www.komisarpredeti.sk

čítaj viac...


Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami. Je to nezávislý orgán na ktorý sa môže obrátiť každý vo veci porušovania alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Kto tvorí náš tím?

Mária Vargová

Mária Vargová

riaditeľka NKS

Mária študovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

maria.vargova@employment.gov.sk

02/ 2045 8105

Marián Hamada

Marián Hamada

Marián študoval na SPU v Nitre a pracoval v oblasti prípravy projektov a výziev. Predtým sa dlhé roky venoval práci s deťmi a mládežou v neziskovom sektore.

marian.hamada@employment.gov.sk

02/ 2045 8103

Alena Mikulášová

Alena Mikulášová

Alena študovala výučbu akademických predmetov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

alena.mikulasova@employment.gov.sk

02/ 2045 8161

Andrej Poracký

Andrej Poracký

Andrej študoval špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

andrej.poracky@employment.gov.sk

02/ 2045 8108

Petra Grznárová

Petra Grznárová

Petra študovala na Akadémii policajného zboru v Bratislave.

petra.grznarova@employment.gov.sk

02/ 20458100

Adresa

Národné koordinačné stredisko
pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava