English

Detstvo bez násilia - Pre médiáDôležité informácie súvisiace s medializáciou prípadov násilia 

Médiá disponujú obrovským potenciálom, na to, aby scitlivovali verejnosť voči problematike násilia na deťoch a upozorňovali na nedostatky pri ochrane detí pred násilím. Médiá do veľkej miery hrajú dôležitú úlohu v tom, ako spoločnosť vníma obete násilia, ako ich dokáže identifikovať, a ako im pomáha svojim postojom pri hojení emocionálnych rán. Pri neopatrnom zaobchádzaní sa médiá môžu podieľať sa na druhotnej viktimizácii obetí (preklik na § 2, písm. f) Zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

„Vskutku ohromné sú naše príležitosti; a ohromná je aj naša zodpovednosť.“
William Wilberforce

 

1

Chráňte identitu detí, ktoré sa stali obeťami násilia

Nezverejňujte meno dieťaťa, jeho adresu, fotografie alebo iné vizuálne zábery, detaily o rodine, škole, ani akékoľvek iné informácie, ktoré by mohli viesť k odhaleniu identity dieťaťa. Pamätajte na to, že u obetí pochádzajúcich z obce alebo malého mesta, aj nepatrné detaily (napr. oblečenie, výslovnosť) môžu nechcene identifikovať obeť. Rovnako aj identifikácia údajného alebo odsúdeného páchateľa incestu alebo domáceho násilia môže viesť k stotožneniu obete. Informácie zverejnené v médiách ostávajú navždy, sú nezmazateľné a ľahko dostupné každému. Ak je identita obetí násilia v médiách odhalená bez ich platného súhlasu, je hrubo porušené ich právo vybrať si, komu sa s citlivými informáciami o svojom živote zdôveria. Môže to podstatne zvýrazniť ich pocity zahanbenia a úzkosti, prehĺbiť sociálnu izoláciu a skomplikovať proces zotavovania sa z násilia. Obava z úniku informácií do médií môže zároveň mnohé skryté obete násilia odradiť od toho, aby trestné činy, ktoré sú alebo boli na nich páchané, oznámili kompetentným orgánom.  

2

Nesnažte sa o interview s dieťaťom, ktoré sa stalo obeťou násilia

Aj keď by autentické vyjadrenia detskej obete mohli urobiť príbeh mediálne atraktívnejším, interview pre média nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Pamätajte na to, že dieťa je obzvlášť zraniteľné. Ak by aj s rozhovorom súhlasilo ono a jeho rodičia, resp. jeho zákonný zástupca, nemusí byť schopné pochopiť následky svojej výpovede pre médiá (vrátane zvýšeného rizika vyhrážania, odsudzovania, rizika druhotnej viktimizácie v krátkodobom a dlhodobom horizonte po medializácii). Ak máte záujem článok či reportáž obohatiť o autentický hlas obetí, obráťte sa na dospelé osoby, ktoré prežili obdobný typ viktimizácie v detstve, a sú ochotné zdieľať svoju skúsenosť v záujme osvety verejnosti (aj v tomto prípade sa však uistite, či si daná osoba plne uvedomuje zvýšené riziko druhotnej viktimizácie). 

3

Búrajte mýty a predsudky

Upriamujte pozornosť na to, že násilie na deťoch nie je zriedkavým fenoménom; je však väčšinou skryté, maskované. Dávajte do povedomia ľudí, že páchateľmi sú neraz osoby, o ktorých by sme to vôbec nepredpokladali, rovnako aj obete násilia nemusia byť rozpoznateľné „voľným okom“. Vysvetľujte príčiny tzv. kontraintuitívneho správania sa obetí (je to správanie obete, ktoré nie je v súlade s očakávaniami spoločnosti ako sa má obeť správať – viac v sekcii dokumenty/materiály podľa špecifických tém, pretože ich nepochopenie vedie k tomu, že obete sa stávajú terčom očierňovania, obviňovania a spochybňovania v čase, keď prípady násilia vyplávajú na povrch. Nepodporujte v médiách vinu obete – napríklad nevhodným oblečením, nevhodným slovníkom a pod., čitatelia, resp. diváci môžu mať tendenciu obete násilia súdiť a pripisovať zodpovednosť za násilie práve im. Pritom za násilie nesie plnú zodpovednosť páchateľ. Nič mu nedáva právo zasiahnuť do dôstojnosti, integrity a intimity inej osoby. Poukazujte na to, že status obete trestného činu nie je podmienený tým, či bol páchateľ trestného činu identifikovaný, zaistený, stíhaný a odsúdený. Množstvo populárnych filmov, piesní, kníh a osobností vykresľujú formy násilia v až romantickej podobe, prípadne zľahčujú jeho dopad na obeť. Tendencie zľahčovať závažnosť násilia na deťoch vyvažujte tým, že poukážete na jeho možné negatívne následky, a to v širších spoločenských súvislostiach. 

4

Nehľadajte exemplárneho vinníka, ktorý dieťa v konkrétnom prípade neochránil pred násilím

Odvádza to pozornosť od skutočnosti, že každý z nás sa môže podieľať na ochrane detí. Neraz si intervencia pri násilí na dieťati vyžaduje značnú mieru občianskej statočnosti. Očakávajme ju od iných, ale rovnako aj od seba. Navyše netreba zabúdať, že páchatelia násilia na deťoch v mnohých prípadoch svoje konanie rafinovane maskujú. Keď už prípad násilia na dieťati vypláva na povrch, spätne sa mylne domnievame, že vývin udalostí sa dal jednoznačne predvídať. Je mimoriadne dôležité, aby médiá upozorňovali na nedostatky systému, prinášali relevantné informácie o výskyte násilia a prispievali tak aj k scitlivovaniu verejnosti v tejto oblasti. Pri poukazovaní na pochybenia jednotlivcov z radov pomáhajúcich profesií, sa však starostlivo oboznámte s možnosťami a obmedzeniami, ktoré sú späté s ich pracovnou pozíciou. Neopodstatnené mediálne útoky na týchto ľudí im totiž prinášajú neúmernú psychickú záťaž v ich už beztak náročnej profesii a nijako im nepomáhajú ich prácu vykonávať lepšie.  

5

Publikujte dobré príklady pomoci obetiam

Často ani najbližšie okolie nevie, ako má správne pristupovať k dieťaťu, ktoré sa stalo obeťou násilia. Informujte o tom, aké sú potreby obetí; ako je vhodné s nimi komunikovať; čo obetiam najviac pomáha; aké formy prejavenia solidarity a podpory prispievajú k zotaveniu sa obetí zo zažitých tráum. Dbajte na to, aby ste obete násilia nestigmatizovali tým, že ich „vykreslíte“ ako trvale a nezvratne poškodené; dodávajte nádej v možnosti zotavenia sa.  

6

Neiniciujte a nepropagujte povrchné gestá súcitu s obeťami

Deťom, ktoré sa stali obeťami rôznych foriem násilia, nepomôže, ak im fyzické alebo právnické osoby venujú hračky, luxusné výlety, peniaze či iné krátkodobé útechy alebo materiálne „záplaty“ na duševné zranenia. Zotavovanie sa z traumy často vyžaduje odbornú asistenciu a dlhodobé sprevádzanie obetí v ich každodennom živote. V tejto súvislosti poukazujte na dôležitú a náročnú prácu osôb v relevantných pomáhajúcich profesiách. 

7

Posilňujte v dospelých vedomie zodpovednosti za ochranu detí pred násilím

Zverejňujte informácie o tom, ako môže každý prispievať k prevencii násilia na deťoch – vo svojej rodine, komunite, na pracovisku, v akomkoľvek prostredí, na ktoré má dosah. Násilie sa neodohráva v sociálnom vákuu. Obete i páchatelia prichádzajú do kontaktu s určitým okruhom ľudí, tak v súkromnom živote, ako aj mimo neho. Množstvo situácií je príležitosťou niečo si všimnúť, zasiahnuť a zvrátiť tak negatívny vývoj udalostí. 

8

Pri príprave mediálnych výstupov spolupracujte s odborníkmi a odborníčkami na problematiku násilia na deťoch

Bez dôkladného porozumenia tejto problematike, riskujete, že budete šíriť zavádzajúce informácie. Overte si odborné kompetencie a dôveryhodnosť jednotlivcov alebo organizácií, ktorým v médiách dávate priestor pre vyjadrenie sa k problematike. 

9

Citlivo vyberajte ilustračný vizuálny materiál

Vyhýbajte sa fotografiám, záberom, scénam, ktoré explicitne zobrazujú násilie páchané na dieťati. Ak je dieťa zobrazené iba v terminálnych dôsledkoch násilia - uplakané, vystresované, s fyzickými známkami násilia, fatálnymi následkami násilia, je možné, že laická verejnosť bude hľadať „iba“ takéto deti. Netreba zabúdať na to, že obete násilia zažívajú aj normálne, pestré dni, so smiechom a kamarátmi, či príbuznými, prežívajú detstvo a dospievajú. 

10

Uveďte kontakty na kľúčové inštitúcie a organizácie

Dôležité je poskytnúť informácie o dostupných možnostiach pomoci pre obete násilia, ako aj informácie o tom, kde možno nahlásiť prípady podozrenia z násilia, prípadne aj poradiť, ako takéto podozrenie riešiť.

 
Tlačové správy

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

24.4.2024

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 6.2. stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024.

Výskum: Prežívanie a správanie sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

7.12.2021

Výskum: Prežívanie a správanie sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Tri štvrtiny všetkých detí a dospievajúcich vykonávajú aktivity vonku niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne. S vekom frekvencia realizovania outdoorovej aktivity klesá́. Najaktívnejší v tomto smere sú respondenti na východnom Slovensku, najmenej aktívni v Bratislave. Aj tieto informácie vyplývajú z najnovšieho výskumu, ktorý realizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny SR v júni tohto roku. Oslovilo 1423 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov.

Bubnovačka 2021

28.10.2021

Bubnovačka 2021

Bratislava,  Nitra, Praha, 13. október 2021 – Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky prekročí hranice Slovenska.

Kampaň 2021

28.10.2021

Kampaň 2021

Od 7. októbra Národné koordinačné stredisko spúštilo ďalší ročník kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o ochrane detí pred násilím.

 


Filmy a knihy o násilí na deťoch/v rodinách pre (ne)profesionálov
 

Niekedy nám ani najlepšie napísaná odborná literatúra nepriblíži svet a prežívanie dieťaťa a jeho rodiny, ktorá zažíva násilie. Vytvárame pre Vás databázu kníh, ktoré voľne a zrozumiteľne približujú, čo sa deje s dieťaťom a s jeho najbližšími, s verejnou mienkou a budúcnosťou dieťaťa. Niektoré diela prinášajú pohľad na prežívanie obete samotnej, niektoré vykresľujú páchateľa a rovnako aj všetkých obetiach násilia o ktorých sme možno ako o obetiach nikdy neuvažovali. Pri pozeraní filmu, resp. pri čítaní kníh sa držte odporúčaní distribútora pre vekovú hranicu.

Filmy

Rodinná oslava
Rodinná oslava

Originál názov: Festen
Dánsko-švédsky film z roku 1998
Réžia: Thomas Vinterberg

čítaj viac...

Niekoľkonásobne ocenený dánsko-švédsky snímok patrí zároveň k divácky najúspešnejším a všeobecne najprístupnejšie dielam Thomasa Vinterberga. Psychologická a spoločenská dráma, ktorá sa odohráva v luxusnej vile na vidieku počas rodinnej oslavy šesťdesiatročného jubilea úspešného hoteliéra, sa zameriava na odhaľovaní skutočných charakterov jednotlivých postáv. Tvorca vykresľuje individuálne rysy a psychologické problémy svojich hrdinov, ktorým sa počas oslavy vracajú traumatické spomienky na detstvo. Obraz harmonického rodinného stretnutia, ktoré sa postupne preklenie do vzájomných slovných i fyzických konfliktov medzi jednotlivými členmi rodiny, vypovedá o morálne a etické kríze dobové dánskej spoločnosti.

Hon
Hon

Originál názov: Jagten
Dánsko-švédsky film z roku 2012
Réžia: Thomas Vinterberg

čítaj viac...

Štyridsaťročný Lucas sa nedávno rozviedol a začína žiť nový život. Má priateľov, novú prácu, priateľku a pohodový vzťah s dospievajúcim synom. Túto porozvodovú idylu vzápätí naruší jedna náhodná lož, ktorá sa rýchlo začína šíriť v komunite jeho priateľov. Obavy a nedôvera sa vymknú kontrole a dedina prepadne podivnej hystériu. Lukas musí uhájiť svoju česť a neskôr v kolektívnej štvanici aj holý život

Špina
Špina

Originál názov: Špina
dráma 2017
Slovensko/ Česko
Réžia: Tereza Nvotová

čítaj viac...

Lena je sedemnásťročné dievča z obyčajnej rodiny. Prvé zamilovanie, tajné nočné dobrodružstvo, magické rána nad Dunajom ... Jej svet plný snov a túžby rozbije znásilnenie. Je to ako špina, ktorá sa nedá zmyť. Lena si musí prejsť cestou, ktorá už nie je len obyčajným dospievaním, ale skôr bojom za seba samú. Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to Lena, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, že nie je obeťou a trest si nezaslúži ona, ale ten, kto jej to urobil.

Nevinnosť
Nevinnosť

Originál názov: Nevinnost thriller/
dráma 2011
Česko
Réžia: Jan Hřebejk

čítaj viac...

Cesta z vrcholu na absolútne dno môže byť veľmi rýchla. Niekedy stačí jediná veta a všetko, čo ste doteraz budovali, sa zrúti ako domček z kariet. Uznávaný lekár, milovaný otec a manžel, čelí obvineniu z veľmi ťažkého zločinu. Zo dňa na deň vymenil dobrú adresu za celu vo väzobnej väznici, odkiaľ sa nevinna preukazuje veľa ťažko, zvlášť, keď protistrane pomáha človek, ktorý môže byť motivovaný osobnou pomstou. Pravda vraj nakoniec vždy zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Niekedy ani to ale nemusí znamenať víťazstvo. Niekedy je to len prestávka pred ďalším, oveľa náročnejším zápasom. Zvlášť, keď v snahe zachrániť sa obetujete tajomstvá, ktoré mali zostať navždy skryté, pretože sú pre vás i pre vaše okolie príliš nebezpečné.

Synovia
Synovia

Originál názov: Sønner
dráma 2006
Nórsko
Réžia: Erik Richter Strand

čítaj viac...

V snímke, na ktorej realizácii sa podieľala skupina mladých nórskych filmárov, debutuje hneď niekoľko predstaviteľov hlavných postáv. Príbeh žánrovo osciluje medzi drámou, thrillerom a tragikomédiou. Jeho hrdinovia sú chytení v pasci medzi detstvom a dospelosťou, medzi dobou, kedy človek ešte nič nevie o nástrahách sveta, a vekom, kedy už je schopný spracovať najtvrdšiu realitu. Dvadsaťpäťročný Lars pracuje ako plavčík a strážca bazéna v južnej časti Osla. Zatiaľ čo jeho kamarát z detstva Jorgen má priateľku a čaká s ňou dieťa, Lars žije sám. Jeho jediným povyrazením je sledovanie futbalu v televízii a plechovka s pivom. Keď však zistí, že sa okolo bazéna potĺka Hans, o ktorého pedofilných sklonoch sa všeličo vie, začne konať na vlastnú päsť. Vyzbrojený videokamerou vyrazí za Hansom a na svoje súkromné trestnej výprave sa snažia zachrániť mladučkého Tima.

Zamlčané
Zamlčané

Originál názov: The Unsaid
thriller/ krimi/ dráma 2001
Kanada/ USA
Réžia: Tom McLoughlin

čítaj viac...

Sedemnásťročný Thomas CAFFEO žije po prekonanej traume trvalo v starostlivosti psychológov a pedagógov v domove pre mládež. Blíži sa okamih jeho odchodu do normálneho dospelého sveta. Novo pridelenému psychológovi Michaelovi (Andy Garcia) postupne oznamuje Thomas svoj zážitok, ako videl vlastného otca zabiť matku. Strašné tajomstvo, ukrývané pred svetom, úplne ovláda jeho myseľ a ohrozuje tak životy ostatných. Ale aj Michael Hunter si do života nesie svoje vlastnú traumu. Smrť syna Kylea, utrápeného symptómami dospievania. Nešťastný a nepochopený mladík bol približne v Thomasovom veku. Tom je na prvý pohľad sympatický, spoločenský a charizmatický mladík, ktorého si nemožno neobľúbiť. Len chvíľkami preblesknú jeho temné stránky, najmä keď preniká na neznáme územie, do nežného ženského sveta Michaelovej dcéry Shelly.

Drevár
Drevár

Originál názov: The woodsman
dráma 2004
USA
Réžia: Nicole Kassell

čítaj viac...

Ako prekoná dospelý fakt, že ho priťahujú neplnoleté dievčatá? Je možné sa zbaviť túžby a zaradiť sa späť do spoločnosti, ktorá je odmietavá a nepriateľská? O tom je Drevár režisérky Nicole Kassellové, ktoré si k svojej režijnej prvotine vybrala práve tieto závažné spoločenské témy. Hlavný hrdina, ktorého odvážne stvárnil známy Kevin Bacon, sa po 12 rokoch strávených vo väzení snaží začať nový život. Kasselová zvláda zložitú tému s majstrovskou presvedčivosťou a jej pohľad do komplikovaného vnútra ľudskej duše donúti k zamysleniu každého diváka.

Una
Una

Originál názov: Una
dráma 2016
USA/ Veľká Británia/ Kanada
Réžia: Jan Hřebejk

čítaj viac...

Snímka 'Una', inšpirovaná divadelnou hrou Davida Harrowera s názvom 'Blackbird', sleduje cestu mladej ženy, ktorá chce napraviť svoju minulosť. Pred pätnástimi rokmi utiekla vtedy trinásťročná Una so starším mužom Rayom, ktorý bol za tento trestný čin zatknutý a uväznený. Keď Una narazí na jeho fotku v obchodnom časopise, vypátra ho a nečekane sa objaví na jeho pracovisku. Svojim náhlym príchodom ohrozí Rayov nový život aj svoju vnútornú vyrovnanosť. Keď sa Una s Rayom začnú rýpať v troskách minulosti, na povrch vyplávajú tajomstvá a dávno pochované spomienky. Ich konfrontácia odhalí nezodpovedané otázky a potlačené túžby, ktoré môžu obom obrátiť život naruby. Hviezdne obsadenej dráma kladie otázku, či je po zničujúcej forme lásky možno aj spása.

Precious
Precious

Originál názov: Precious
dráma 2009
USA
Réžia: Lee Daniels

čítaj viac...

Šestnásťročná obézna Afroameričanka Claireece "Precious" Jones (Gabourey Sidibe) žije krutým životom. Nielen, že hlavnú hrdinku psychicky týra a ponižuje jej matka (Mo'Nique), ale navyše čaká už druhé dieťa so svojím neprítomným otcom. Oporou jej nie je ani okolitý svet a školou prechádza s dobrými známkami, bez toho aby si ktokoľvek všimol, že nevie čítať ani písať. Precious je niekedy na dne, ale nikdy sa nevzdáva. Pod hrozbou vylúčenia zo školy prijíma ponuku prestupu do alternatívnej školy. Aj keď nepozná význam slova alternatívna, inštinkt jej napovedá, že je to príležitosť, na ktorú čakala. Tu stretáva trpezlivú učiteľku, pani Rainovou (Paula Patton). Precious nastupuje na novú cestu, ktorá ju vyvedie z temnoty, bolesti a bezmocnosti k láske a slobodnému rozhodovaniu.

Spotlight
Spotlight

Originál názov: Spotlight
dráma, historický 2015
USA
Réžia: Tom McCarthy

čítaj viac...

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavných úlohách skutočného príbehu, v ktorom reportéri amerického denníka The Boston Globe odhalili masívny škandál zneužívanie maloletých predstaviteľmi miestnej arcidiecézy. Prípad nemal vplyv len na pár obvinených duchovných, ale otriasol celou katolíckou cirkvou.

Umlčaný
Umlčaný

Originál názov: Silenced
dráma 2011
Južná Kórea
Réžia: Dong-hyeok Hwang

čítaj viac...

Mladý učiteľ Kang In-ho nastupuje na nové miesto do školy pre sluchovo postihnuté deti. Čoskoro zisťuje, že tu nie je niečo v poriadku a postupne odhaľuje, že deti sú sexuálne zneužívané učiteľmi a dokonca aj riaditeľom školy. V spolupráci s aktivistkou za ľudské práva Seo Yoo-jin sa snažia v následnom súdnom procese dosiahnuť spravodlivé potrestanie vinníkov. Nie je to ale vôbec ľahké, pretože korupcia je všadeprítomná a polícia ani prokuratúra nemajú záujem, aby pravda vyšla najavo. Film bol natočený podľa skutočnej udalosti.

Kler
Kler

Originál názov: Kler
dráma 2018
Poľsko
Réžia: Wojciech Smarzowski

čítaj viac...

Na fare sa stretáva trojica katolíckych kňazov, aby spoločne oslávili skutočnosť, že pred rokmi zázrakom unikli smrti. Ich stretnutie, či lepšie bohapustú pijatika, ale odštartuje ďalšiu sériu udalostí, ktoré ich ďalšie osudy opäť zásadne ovplyvní. Ich postavenie je pritom v rámci cirkvi úplne rozdielne. Kňaz Lisocki robí kariéru v arcidiecéze arcibiskupa Mordowicze. Ten je ale jeho jedinou prekážkou k vysnívanému angažmán vo Vatikáne. Kňaz Trybus je dedinským farárom, ktorý sa vyžíva vo svetských radostiach. Tým ale prepadá stále viac. Horlivý kňaz Kukula sa vo svojej farnosti venuje výchove mládeže, najmä chlapcov. Zdravotný kolaps jedného z nich odštartuje nenávistnú reakciu jeho okolia. Každý z nich sa snaží vysporiadať s nečakaným vývojom situácie po svojom.

Knihy

Medveďovce
Fredrick Backman
Medveďovce
Štyridsiatnik Peter Andersson sa po skončení profesionálnej hokejovej kariéry v Kanade vracia do rodných Medveďoviec, malého mesta s veľkými snami, kde je len zima, tma a nezamestnanosť.
čítaj viac...

Má v úmysle postaviť na nohy svoj materský klub, zložený z miestnych juniorov. Spolu s ním prichádza jeho manželka Mira, zmietajúca sa medzi túžbou po kariére úspešnej advokátky a pokojným životom manželky a matky v mestečku uprostred lesov, kde líšky dávajú dobrú noc. A napokon ich dve deti, dvanásťročný hokejový center Leo a o tri roky staršia Maya, ktorá miluje gitaru a nenávidí hokej. Mestečko bojuje o prežitie a budúce úspechy hokejového tímu mu majú prinavrátiť hrdosť a zašlú slávu. Na HC Medveďovce tak padá obrovské bremeno zodpovednosti. Aký význam má jeden jediný zápas pre upadajúce mestečko? V Medveďovciach obrovský, ten úplne najväčší. Preverí silu priateľstva a odhalí všeličo dovtedy skrývané a zatajované. Okrem iného aj to, čo sme schopní vykonať v záujme úspechu a ako ďaleko vieme zájsť, keď chránime svoje deti.

My proti Vám
Fredrick Backman
My proti Vám
Je tak snadné přimět lidi k nenávisti, až je nepochopitelné, že se vůbec navzájem snášejí.
čítaj viac...

Volné pokračování románu Medvědín. Román My proti vám vypráví o měsících následujících po událostech, které otřásly Medvědínem v předešlé knize. Nejlepší kamarádky Maya a Ana tráví léto na odlehlém ostrově a snaží se nechat celý svět za sebou, ale nic nedopadne tak, jak doufaly. Řevnivost mezi Medvědínem a sousedním městem Hedem přerůstá v zuřivý boj o peníze, moc a přežití, který vypukne naplno ve chvíli, kdy se střetnou oba hokejové kluby. Zároveň vyjde na povrch tajemství jistého mladého hráče a celé město musí ukázat, zač vlastně stojí. Bude se říkat, že toho roku přišlo do Medvědína násilí, ale není to pravda. Násilí tam totiž už dávno bylo. Román My proti vám empaticky popisuje ničivé lidské vztahy na malém městě. Je to vyprávění o oddanosti, přátelství a lásce, která se nebojí čelit ničemu. 

Päť rokov otcom
Bjarte Breiteig
Päť rokov otcom
Martin Havn vedie pokojný a usporiadaný život na predmestí, má dve malé deti a úspešnú ženu.
čítaj viac...

Zatiaľ čo ona sa venuje budovaniu kariéry v marketingovej agentúre, stará sa Martin o domácnosť a o chlapcov. Po večeroch píše poviedky v nádeji, že sa z neho stane spisovateľ, a vo voľných chvíľach vypomáha Lillian, bývalej priateľke, ktorá býva s dcérkou len o pár ulíc ďalej. Idylický život na predmestí ale začne dostávať trhliny, keď jedného večera u Martinových dverách zastaví auto s dvoma detektívmi. Postupne sa ukazuje, že Martin v úlohe otca v domácnosti možno nie je tak spokojný, ako sa tvári, a že sa za maskou obyčajného človeka skrývajú temné a nepríjemné tajomstvá.

Dievča od vedľa
Jack Ketchum
Dievča od vedľa
Predmestí v New Jersey. Päťdesiate roky. Tienisté ulice, zastrihnuté trávniky a útulné domy.
čítaj viac...

Pokojné miesto, kde sa dá príjemne vyrastať. Ak však nie ste šestnásťročná Meg a jej mladšia sestra Susan a po smrti rodičov sa o vás nestará vzdialená pološialená teta s troma synmi, ktorí splnia, čo jej na očiach vidí. Kontroverzný trýznivý horor, podľa ktorého bol v roku 2007 natočený rovnomenný film. V našom vydaní nájdete okrem románu tiež obsiahly predslov Stephena Kinga, doslov Jacka Ketchuma a dve jeho bonusové poviedky, plus rozhovor s Jackom Ketchumem a scenáristom filmu.

Piata loď
Monika Kompaníková
Piata loď
Hra na rodinu, ktorá navždy zmení životy detí. Príbeh detí, ktoré sa na ulici cítia bezpečnejšie, ako doma.
čítaj viac...

Román o tom, ako veľmi odlišný je detský a dospelácky svet. Špeciálna edícia jedného z najúspešnejších slovenských románov posledných rokov, ktorý sa stal predlohou rovnomenného celovečerného filmu režisérky Ivety Grófovej (2017). Jarka prežíva svoje detstvo v nestabilnom rodinnom ženskom trojuholníku spolu s matkou Luciou a starou mamou Irenou. Svoju mamu nesmie volať mama a svoju starú matku babka. Neustále sťahovania z jedného cudzieho bytu do druhého strieda sídlisková nuda, čakanie na Luciu a úteky do starej opustenej záhrady. Hľadá lásku medzi Luciiným nezáujmom a depresiami a nezdá sa jej zvláštne, keď sa nešťastnou náhodou sama na krátku chvíľu stane matkou dvom batoľatám.

David Copperfield
Charles Dickens
David Copperfield
Román, pri ktorého písaní sa Charles Dickens inšpiroval svojím vlastným životom.
čítaj viac...

Jeho rodičia sa ocitli vo väzení pre dlžníkov a Dickens si musel ako malý chlapec zarábať na živobytie. Kniha ukazuje životnú púť siroty Davida Copperfielda. Počas svojho života stretáva ľudí bezohľadných a krutých, ako je napríklad jeho nevlastný otec, alebo riaditeľ sirotinca, kam je umiestnený práve po roztržke s otcom. Stretáva ale aj dobrosrdečnejších ľudí a aj v nevľúdnom sirotinci si nájde priateľov. Po neradostnom detstve a neľahkom dospievaní nakoniec David nájde šťastie.

A uzrela oslica anjela
Nick Cave
A uzrela oslica anjela
Rad hudobníkov v rozhovoroch hovorieva o tom, že by raz chceli napísať román, že ich to ohromne láka - nakoniec sa však k tomu nikdy nedostanú.
čítaj viac...

Alebo si naozaj čas nájdu a dajú do písania všetku usilovnosť a trpezlivosť, potom sa však ukáže, že sa krapet precenili a že snáď mali radšej zostať pri piesňach... To ale nie je prípad Nicka Cavea. Vo svojom románovom debute A uzrela oslica anjela z roku 1989 skvele mieša vlastnú osobitú poetiku, plnú romantických obrazov, biblických narážok, morbídnych predstáv i čierneho humoru, s veľkým čitateľským rozhľadom. Jeho barokovo košatému, grotesknému príbehu, zasadenému na americký Juh 40. a 50. rokov dvadsiateho storočia, dominuje násilie, alkohol, zvrátenosť a zvieracie inštinkty; nechýba ani Boží trest a diabolský smiech. V románe A uzrela oslica anjela, kongeniálne preloženom Tomášom Hrachom, sa skrátka nič neodpúšťa a za všetko sa tvrdo platí.

Veľký zošit
Agota Kristof
Veľký zošit
Kto čo hovorí a čo je len napísané? Čo je skutočnosť a čo je lož?
čítaj viac...

Existujú dvojičky, alebo len jedno dieťa? Kým Veľký zošit prekvapí svojím strohým no pôsobivým jazykom, Dôkaz spochybní to, čo sa udialo v prvej časti a čitateľ stratí akékoľvek oporné body a po prečítaní Veľkého klamstva sa všetko zjaví z celkom inej perspektívy. Mimoriadne silné dielo bolo preložené do viac ako tridsiatich jazykov, Veľký zošit bol sfilmovaný a získal Veľkú cenu Krištáľový glóbus na MMF Karlove Vary.

Národné koordinačné stredisko nezodpovedá sa obsah zverejnený vo filmoch a v knihách.

 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava