English

Detstvo bez násilia - Som dieťa a tínedžer


Čo je a nie je násilie
Čo je a nie je násilie
Čo robiť ak som obeťou násilia
Čo robiť ak som obeťou násilia

Viac o násilí

Formy násilia, ktoré ťa môžu ohrozovať:

Fyzické týranie

Fyzické týranie

Ak ti niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole úmyselne spôsobuje zranenia fackovaním, bitím, kopaním, dusením, škrtením, úmyselne ti spôsobuje škrabance, modriny po tele, popáleniny, a týmto svojím správaním v tebe vyvoláva strach a spôsobuje ti bolesť, tak ťa fyzicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto fyzicky týra, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Psychické týranie

Psychické týranie

Ak sa niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole tebe alebo tebe blízkemu človeku (napr. súrodencovi, rodičovi) dlhodobo vyhráža, vysmieva alebo teba či tebe blízkeho človeka dlhodobo vulgárne uráža, ponižuje alebo ignoruje, alebo ak fyzicky týra člena tvojej rodiny a týmto správaním v tebe vyvoláva strach, pocit hanby, alebo smútku, tak ťa psychicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto psychicky týra, nie je tvoja vina.  Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Sexuálne zneužívanie

Sexuálne zneužívanie

Ak sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, ak ti na týchto miestach spôsobuje bolesť, núti ťa tieto miesta odhaľovať, bezdôvodne alebo bez tvojho súhlasu si ťa nahráva alebo fotí v intímnych situáciách a situáciách kedy si nahý/a, núti ťa, aby si sa dotýkal/a niekoho iného na intímnych miestach alebo ťa núti pozerať sa na jeho nahotu, môže to znamenať, že ťa sexuálne zneužíva. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto sexuálne zneužíva, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

Zanedbávanie

Zanedbávanie

je jednou z foriem násilia a znamená akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov dôležitých pre jeho zdravý fyzický a psychický vývoj, a zahŕňa nasledovné:
telesné zanedbávanie - zlyhanie v zabezpečení telesných potrieb, pričom môže nadväzovať, resp. prekrývať sa s telesným týraním (nedostatočná výživa po stránke kvality a kvantity, nedostatočné zabezpečenie odievania, ubytovania a hygienických potrieb dieťaťa)
zdravotné zanedbávanie – nedostatok zdravotníckej starostlivosti, nedostatok ochrany pred akýmkoľvek ohrozením
psychické a emocionálne zanedbávanie – zlyhanie pre zabezpečení citových potrieb, intelektuálneho a psychického rozvoja dieťaťa, opustenie dieťaťa

Šikana

Šikana

Šikanovanie sa odohráva prevažne v škole alebo školskom zariadení a  ide o také správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Šikanovanie sa môže prejaviť  najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, ale aj odcudzením veci alebo kyberšikanovaním. Pri kyberšikanovaní  ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania. 

Sekundárna viktimizácia

Sekundárna viktimizácia

Je, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou násilia v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo nekonania každej osoby v rámci pomoci obetiam násilia. Sekundárna viktimizácia môže byť spôsobená aj necitlivou medializáciou prípadov násilia – v tejto súvislosti si pozrite na tejto stránke: Pre médiá.

Práva dieťaťa

Chcem vedieť viac o svojich právach

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – maďarský jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rómsky jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – rusínsky jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – ruský jazyk

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku – srbský jazyk

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava