English

Detstvo bez násilia - Som dospelýČo by ste mali vedieť

Život detí je od ich narodenia formovaný rozhodnutiami nielen rodičov, ale aj iných dospelých, ktorí s deťmi prichádzajú do častého kontaktu pri výkone svojej profesie – lekárov, vychovávateľov, učiteľov, psychológov. Nie je dôležité, aby sme boli expertmi v oblasti násilia na deťoch. Je však nevyhnutné, aby sme ako profesionáli pracujúci s deťmi mali aspoň základný prehľad o problematike a mohli tak byť nápomocní nielen pri prevencii, ale aj včasnej identifikácii prípadného násilia páchanom na dieťati. Rovnako je dôležité, aby sme sa ho my sami nevedome nedopúšťali. Je potrebné si uvedomiť, že každý z nás voľbou svojho povolania prijal aj istý podiel zodpovednosti za ochranu detí pred násilím.

“Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa.”

Identifikácia násilia na deťoch
Identifikácia násilia na deťoch
Ako reagovať, keď sa Vám  dieťa zdôverí o násilí
Ako reagovať, keď sa Vám dieťa zdôverí o násilí
Oznamovacia povinnosť a ochrana oznamovateľa
Oznamovacia povinnosť a ochrana oznamovateľa
Koordinácia ochrany detí  pred násilím
Koordinácia ochrany detí pred násilím
Legislatíva
Legislatíva
Ako pomôcť svojmu dieťaťu nadobudnúť digitálnu zodpovednosť a obranyschopnosť
Ako pomôcť svojmu dieťaťu nadobudnúť digitálnu zodpovednosť a obranyschopnosť

Koordinácia ochrany detí pred násilím

Rezort práce sociálnych vecí a rodiny podporuje a zastrešuje princípy multidisciplinárnej spolupráce od roku 2014 na základe uznesenia vlády č. 24/2014, kedy vzniklo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch („NKS“), ako organizačný útvar MPSVaR SR a bola vypracovaná Národná stratégia na ochranu detí pred násilím .  Jednou z kľúčových aktivít Národnej stratégie je koordinácia ochrany detí pred násilím. Medzirezortná spolupráca sa pravidelne vyhodnocuje a následne sa prijímajú opatrenia pre zlepšenie prístupu k adekvátnej pomoci pre deti ohrozené násilím.
V rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím  (Operačný program Ľudské zdroje) je podporovaná pracovná pozícia koordinátora ochrany detí pred násilím. V rámci 46 okresov pôsobí 55 koordinátorov ochrany detí pred násilím. Ide o 46 okresov, v ktorých sa nachádzajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vybrané okresy boli podporené viacerými pracovnými pozíciami so zohľadnením geografickej veľkosti okresu, výskytu prípadov násilia, počtu marginalizovaných rómskych komunít a počtu okresov v obvode daného úradu. Pracovná pozícia koordinátora ochrany detí pred násilím bola na podnet NKS zaradená do katalógu pracovných činností, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 530/2018 zo dňa 28. novembra 2018.

Koordinátor ochrany detí pred násilím: 

 

1

Vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu, organizuje a facilituje multidisciplinárne pracovné stretnutia a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím na regionálnej úrovni

2

Zabezpečuje adekvátne a cielené vzdelávanie pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov podľa potreby daného regiónu

3

Vyvíja aktivity na scitlivovanie verejnosti  v oblasti problematiky násilia páchaného na deťoch a podieľa sa na preventívnych aktivitách podľa potrieb regiónu

4

Tvorí analýzu výskytu násilia, jeho charakteristík, realizovaných úkonov a prijatých opatrení; 

5

Napomáha k nadväzovaniu funkčných kontaktov, výmene informácií, utváraniu celkového obrazu možných ohrození dieťaťa a jeho rodiny a nastavovaniu mechanizmov účinnej a včasnej pomoci dieťaťu ohrozenému násilím.  

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava