Kampane

Komunikačná kampaň 2015 – 2016

2. september 2015

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014) je zvyšovať informovanosť o problematike násilia páchaného na deťoch.

Pripravený koncept komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch na roky 2015 – 2016 zahŕňa vytvorenie loga kampane a webovej stránky, zvyšovanie informovanosti detí a dospelej verejnosti prostredníctvom spotov šírených masovokomunikačnými médiami (vrátane internetu), šírením printových grafických materiálov a sprievodnými vlastnými aktivitami, ako aj aktivitami v partnerstve s mimovládnymi organizáciami.

Všetky uvedené výstupy budú realizované v priebehu rokov 2015 a 2016 so zámerom zabezpečiť kontinuitu aktivít aj v ďalšom období.

  • Chráňme deti pred násilím – spoty

    16. november 2015

    Spot Obor TV spot http://detstvobeznasilia.gov.sk/wp-content/uploads/2015/11/MPSVaR_01_obor_internet.mp4   Rozhlasový spot...

  • Komunikačná kampaň 2015 – 2016

    2. september 2015

    Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014) je zvyšovať informovanosť o problematike...