Aktuality

Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

20. jún 2016

V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského výboru), ktorého sa na základe ratifikácie príslušného dohovoru prvýkrát ako riadny člen zúčastnil aj zástupca Slovenskej republiky, riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Karel Molin.

Výbor sa podobne ako na predchádzajúcich zasadnutiach venoval hodnoteniu implementácie Lanzarotského dohovoru (vyhodnotenie doterajšej implementácie bolo zaznamenané v 1. implementačnej správe zameranej na sexuálne zneužívanie v kruhu dôvery dieťaťa) a zdieľaniu informácií a príkladov dobrej praxe v oblasti boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí. V rámci vyhodnocovania implementácie sa prítomní venovali otázkam vzdelávania a participácie detí na príprave politík súvisiacich s ochranou pred sexuálnym zneužívaním v kruhu dôvery, ako aj participácie súkromného sektora, médií a občianskej spoločnosti, špecializovaného tréningu pre profesie pracujúce s deťmi, hláseniu podozrení prípadov zneužívania v kruhu dôvery a preventívnym a intervenčným programom nie len vo vzťahu k obetiam, ale aj im blízkym príbuzným a páchateľom.

Pozornosť tiež bola venovaná príprave druhého tematického dotazníka zameraného na problematiku ochrany detí zasiahnutých utečeneckou krízou, ktoré sa môžu aj vzhľadom k ich zraniteľnosti stať ľahkou obeťou sexuálneho vykorisťovania a zneužívania.

Výbor sa zaoberal aj vplyvom informačných a komunikačných technológií na nárast deliktov definovaných Lanzarotským dohovorom a prijal deklaráciu k webovým adresám propagujúcim a podporujúcim sexuálne trestné činy na deťoch.

Ďalšiu časť programu tvorilo hodnotenie vplyvu inovatívnych trendov v cestovnom ruchu (nízkonákladové lety, rozvoj súkromný prenájom ubytovaní prostredníctvom služieb, ako je napríklad Airbnb) na rozvoj sexturzimu zameraného na zneužívanie maloletých.

Veľmi zaujímavá argumentácia jednotlivých členov výboru zaznela v súvislosti s otázkou hlásenia podozrení a informácií o trestných činoch sexuálneho zneužívania v kruhu dôvery. Polemika sa týkala definovania atribútov najlepšieho záujmu dieťaťa v súvislosti s potrebou zabezpečenia stíhania páchateľov sexuálneho zneužívania v rámci rodinného kruhu a potrebou ochrany súkromia dieťaťa a jeho rodiny.

Zasadnutia výboru sa okrem zástupcov zmluvných strán, pozorovateľských štátov a štátov so záujmom o členstvo, zúčastnili aj zástupcovia iných štruktúr Rady Európy, zástupcovia Európskej únie, Interpolu a významných expertných a mimovládnych organizácií. Najbližšie zasadnutie Lanzarotského výboru sa uskutoční 22. – 25. novembra 2016 v Lyone, v rámci ktorého sú členovia výboru pozvaní na návštevu Interpolu, ktorý má sídlo práve v tomto meste.

 • Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa v slovenskom jazyku

  4. júl 2016

  Záverečné odporúčania, ktoré Výbor OSN pre práva dieťaťa adresoval Slovenskej republike v nadväznosti na prerokovanie Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej...

 • Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

  20. jún 2016

  V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • Luxemburské usmernenia

  15. jún 2016

  Globálna medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov 18 organizácií vypracovala usmernenia k terminológii používanej v rámci problematiky sexuálneho...