Pracujem s deťmi

Čo by ste mali vedieť

Život detí je od ich narodenia formovaný rozhodnutiami nielen rodičov, ale aj iných dospelých, ktorí s deťmi prichádzajú do častého kontaktu pri výkone svojej profesie – lekárov, vychovávateľov, učiteľov, psychológov.
Nie je dôležité, aby sme boli expertmi v oblasti násilia na deťoch. Je však nevyhnutné, aby sme ako profesionáli pracujúci s deťmi mali aspoň základný prehľad o problematike a mohli tak byť nápomocní nielen pri prevencii, ale aj včasnej identifikácii prípadného násilia páchaného na dieťati. Rovnako je dôležité, aby sme sa ho my sami nevedome nedopúšťali. Je potrebné si uvedomiť, že každý z nás voľbou svojho povolania prijal aj istý podiel zodpovednosti za ochranu detí pred násilím.

“Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa.” (Janusz Korczak)

  • Image

   Syndróm CAN
   Syndróm CAN (Child Abuse and Neglect) je súbor konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb – biologických, emočných, pocitu bezpečia, istoty, a tým k závažnému narušeniu až trvalému poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a medziľudských vzťahov dieťaťa. Syndróm CAN zahŕňa najzávažnejšie formy násilia, ktorými sú psychické a fyzické týranie, sexuálne zneužívania a zanedbávanie. Viac o syndróme CAN sa môžete dozvedieť v Príručke o syndróme CAN.

  • Image

   Inštitucionálne násilie
   Dieťaťu môžeme ublížiť aj my, teda osoby, ktoré ho majú ochrániť a pomôcť mu. V takomto prípade hovoríme o inštitucionálnom násilí. Inštitucionálne násilie spočíva v nesprávnom konaní, resp. nekonaní dotknutých subjektov. Môže mať podobu nedodržiavania súvisiacich právnych noriem, nedodržiavanie postupov, ignorovanie podnetov na prítomnosť násilia a nerešpektovania záujmov dieťaťa. Medzi najzávažnejšie formy patrí sekundárna viktimizácia.
   Sekundárna viktimizácia je druhotné zraňovanie obete pracovníkmi, ktorí  s dieťaťom pracujú (napr. vyšetrovateľ, sociálny pracovník, učiteľ…), spočívajúce predovšetkým v necitlivom prístupe k dieťaťu (napr. neodôvodnené vyvolávanie spomienok na útoky násilníka).

  • Image

   Šikanovanie
   Šikana/šikanovanie je prejav tzv. proaktívnej agresie (vyznačuje sa úmyslom, sledovaním určitého cieľa), ide o opakované a úmyselné ubližovanie dieťaťu zo strany iných detí nadávaním, výsmechom, zastrašovaním, fyzickými útokmi a pod. v priestoroch školy aj mimo školy. Tri základné charakteristiky šikany: úmysel, opakované konanie (trvanie v čase), nerovnováha moci (napr. fyzická sila, prístup k určitým informáciám, sociálny status, obľúbenosť u iných detí, v prípade kyberšikany aj technologické zručnosti,…).

   Dieťa môže byť šikanované súčasne v bezprostrednom kontakte (klasické šikanovanie) a prostredníctvom informačných technológií (kyberšikana). Navyše, dieťa môže plniť viaceré roly, ktoré závisia od konkrétnej situácie (môže byť páchateľom aj obeťou, divákom aj páchateľom a pod.). Pri intervencii a komunikácii s deťmi, riešení incidentu a prevencii ďalšej šikany je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť.

  • Image

   Kyberšikana
   Kyberšikana je forma šikanovania využívajúca nové technológie spočívajúca predovšetkým v emocionálnom a psychologickom násilí. S klasickou šikanou zdieľa vyššie uvedené tri charakteristiky, odlišuje sa však od nej ďalšími špecifikami: anonymita útokov (v mnohých prípadoch agresor vystupuje anonymne), posilnenie straty empatie (vďaka anonymite a odstupu, ktoré informačné technológie umožňujú, agresor nevidí priamu emocionálnu reakciu obete), publikum (útoky sú prístupne veľkému až neobmedzenému okruhu divákov), čas a priestor (útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase, zverejnené informácie a fotky môže byť náročné odstrániť).

  • Image

   Rovnako ako iní dospelí, aj redaktori a novinári by mali pri výkone svojej profesie pristupovať k deťom – dievčatám a chlapcom, a špeciálne k detským obetiam násilia, v duchu prístupu založeného na právach (angl. rights-based approach).

   Záležitosti týkajúce sa detí a práv dieťaťa sa do pozornosti médií dostávajú sporadicky – v určité obdobie roka (napr. začiatok školského roka) alebo v prípade negatívnych udalostí a situácií (napr. prípad násilia na dieťati). Pri  zobrazovaní tém týkajúcich sa detí média často nereflektujú práva dieťaťa, dopúšťajú sa stereotypizácie a stigmatizácie (napr. dieťa je zobrazované len v role obete, nie ako nositeľ práv; deti sú vnímané ako jedna kategória osôb, nevnímajú sa odlišnosti napr. medzi  chlapcami a dievčatami; alebo naopak, pracuje so zaužívanými predstavami – deti z marginalizovaných komunít, “dievčenské” a “chlapčenské” aktivity a pod.). Profesionáli pracujúci v médiách tiež často zabúdajú na to, že možnými prijímateľmi ich výstupov sú aj deti.

   Čo znamená prístup založený na právach dieťaťa v kontexte novinárskej/redaktorskej profesie?

  • Image

   Oboznámenie sa s Dohovorom o právach dieťaťa a zohľadnenie jeho článkov pri interakcii s detskými respondentmi, príprave podkladov a spracovaní vlastného výstupu

   Napriek tomu, že médiá majú silnú pozíciu vo formovaní verejnej mienky, nie vždy svoju úlohu plnia v súlade s právami dieťaťa. Redaktori a novinári, deklarujúc dobrý úmysel upozorniť na problém a potrebu riešenia, sami nevedome porušujú práva dieťaťa.

   Význam médií nielen v prístupe k informáciám, ale aj v ochrane detí pred škodlivými informáciami a materiálmi reflektuje článok 17 Dohovoru o právach dieťaťa. Ďalšími kľúčovými článkami sú pre redaktorov aj článok 3 – záujem dieťaťa a článok 16 – ochrana detí pred svojvoľnými zásahmi do ich súkromia. Prístup založený na právach dieťaťa je zjednodušene povedané o mäkkých zručnostiach a myšlienkovom rámci vychádzajúcich z princípov a hodnôt Dohovoru o právach dieťaťa.

  • Image

   Dieťa ako aktívny participant, nie pasívny objekt

   Deti by mali mať zastúpenie v médiách, ich názory, pocity a prežívanie by mali byť súčasťou reality, ktorú novinári a redaktori popisujú. Pre realizáciu rozhovoru alebo vytvorenie (audio)vizuálneho záznamu je však dôležité získať súhlas dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. Súhlasu by malo predchádzať vysvetlenie obsahu, zámeru a použitia materiálu.

   V prípadoch, kedy sú deti obeťami násilia je však potrebné citlivo zvážiť riziko sekundárnej traumatizácie dieťaťa (najmä ak dieťa s rozhovorom nesúhlasí, novinár/redaktor nedisponuje informáciami o problematike a/alebo zručnosťami vedenia rozhovoru s dieťaťom). Ak existuje riziko, že dieťa bude rozhovorom opätovne zraňované, nie je v jeho záujme takýto rozhovor uskutočniť. Ak sa počas rozhovoru ukáže, že dieťaťu kladené otázky ubližujú, je v záujme dieťaťa rozhovor ukončiť alebo prerušiť.

   Základné princípy vedenia rozhovoru s dieťaťom:

   • vyberte také miesto na rozhovor, kde sa dieťa bude cítiť bezpečne
   • je vhodné, aby počas rozhovoru bola prítomná aj dieťaťu blízka dospelá osoba, ktorej dieťa dôveruje
   • klaďte otvorené otázky, nechajte dieťa prevziať kontrolu nad tým, ako odpovedá
   • rešpektujte dieťa počas celého rozhovoru

  • Image

   Spracovanie a interpretácia

   Aj v prípade súhlasu dieťaťa a jeho zákonného zástupcu zvážte, ktoré z informácií nakoniec použijete, aby ste dieťa nijakým spôsobom neohrozili. Taktiež je dôležité vyhnúť sa dezinterpretácii poskytnutých informácií (napr. z pozície dospelého, či pod vplyvom zaužívaných predstáv o problematike).

   Výber vizuálneho materiálu si tiež vyžaduje citlivý prístup. Pri tvorbe vlastného alebo výbere ilustračného materiálu k téme násilia páchaného na deťoch je nevhodné použiť šokujúce, emocionálne vydierajúce fotografie/obrázky explicitne zobrazujúce násilie páchané na dieťati.

   V prípadoch. kedy bolo na dieťati páchané násilie, je mimoriadne dôležité zachovať anonymitu dieťaťa, t.j. poskytnúť verejnosti taký typ a rozsah údajov (vrátane vizuálneho materiálu, napr. je dôležité vyhnúť sa širokým záberom ulice), ktoré neumožňujú identifikovať konkrétne dieťa. Vystavenie dieťaťa verejnému záujmu, často bez jeho súhlasu, môže dieťa traumatizovať a stigmatizovať na dlhé obdobie. V mnohých prípadoch vyšetrovanie nemusí byť ukončené a predčasné závery napr. o rodinných príslušníkoch môžu dieťa traumatizovať (najmä ak sa samo vyrovnáva so skutočnosťou, že mu ubližovala blízka osoba).

   Po spracovaní je vhodné, s ohľadom na vek dieťaťa, dieťa s výstupom oboznámiť ešte pred publikovaním/odvysielaním.

  • Image

   Je na rodičoch a učiteľoch vzdelávať deti k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu. Médiá a jednotlivci v nich pracujúci však rozhodujú o tom, aká kultúra komunikácie, prezentácie a vizualizácie reality sa formuje a reprodukuje, vrátane toho, či v nej zaznieva aj hlas detí.

   Problematike zobrazovania detí v médiách a médiami v duchu práv dieťaťa sa venuje v zahraničí pozornosť už niekoľko rokov. Viac informácií a materiálov (v anglickom jazyku) nájdete tu.

 • Ospravedlňujeme sa, ale momentálne pracujeme na rekonštrukcii stránky. Ďakujeme za trpezlivosť.

 • Udalosť Informácie Dokument
  Novelizované a doplnené ustanovenia účinné od 1. januára 2016 Orgán sociálnoprávnej ochrany môže na základe rozhodnutia súdu vstúpiť do obydlia za účelom preverenia podozrenia na ohrozenie života, zdravia a podozrenia z neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom v prípadoch, kedy nemožno z dostupných zdrojov a vzhľadom k nespolupráci zákonného zástupcu preveriť stav dieťaťa.

  Lehota zákazu vstupu násilníka do spoločného obydlia sa predĺžila na 10 dní od jeho vykázania príslušníkom Policajného zboru.

  Opakované spáchanie priestupku proti blízkej a zverenej osobe je trestným činom.

   

  Ďalšie zmeny týkajúce sa problematiky násilia na deťoch:

  Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele: § 3, § 15, § 21, § 32, § 35, § 44a, § 93b, § 93c, § 93d, § 93e, § 93f, § 93g, § 94, § 96a

  Zákon o rodine: článok 3, článok 5, § 25, § 35, § 36, § 37, § 43, § 45, § 50, § 51, § 54, § 81

  Občiansky súdny poriadok: 179b, § 180, § 180a, § 180b, § 201

  Zákon o prokuratúre: § 17, § 18, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 36a, § 36b

  Trestný zákon: § 208

  Trestný poriadok: § 46, § 48a, § 49, § 78, § 82, § 85, § 125, § 135, § 136, § 137

  Zákon o Policajnom zbore: § 27a

  Zákon o priestupkoch: § 49

  Novela zákona o rodine Národná rada SR schválila Zákon č. 175/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (napr. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  Novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza viacero nových ustanovení. Z hľadiska práv dieťaťa je najvýznamnejšie zavedenie zásady posudzovania záujmu dieťaťa ako prvoradého hľadiska pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Rovnaká zásada vzťahujúca sa na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bola prijatá aj do zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Významné legislatívne úpravy v rámci oboch zákonov sa prejavili aj v ustanoveniach týkajúcich sa výchovných opatrení. Z hľadiska ochrany detí pred násilím majú mimoriadny význam predovšetkým novelizované ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele týkajúce sa oprávnení zamestnancov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately osobne preverovať informácie o ohrození života a zdravia dieťaťa.

  Zákon č. 175/2015 Z. z.
  Zákon o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

  Národná rada SR schválila Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zákon upravuje postavenie a úlohy komisára pre deti a komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu Dohovorom o právach dieťaťa. Pôsobnosť komisára sa vzťahuje na orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Voči týmto osobám má komisár viacero oprávnení. Komisára volí Národná rada Slovenskej republiky.

  Zákon č. 176/2015 Z. z.
 • /

  /

  Predpis Dokument
  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 305/2005 Z. z.
  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 36/2005 Z. z.
  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon Zákon č. 300/2005 Z. z.
  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok Zákon č. 301/2005 Z. z.
  Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 274/2017 Z. z.
  Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 91/2016 Z. z.
  Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 176/2015 Z. z.
  Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv Zákon č. 564/2001 Z. z.
  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre Zákon č. 153/2001 Z. z.
  Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore Zákon č. 171/1993 Z. z.
  Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii Zákon č. 564/1991 Zb.
  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 578/2004 Z. z.
  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 576/2004 Z. z.
  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 317/2009 Z. z.
  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 245/2008 Z. z.
  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmení a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 596/2003 Z. z.
  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Zákon č. 160/2015 Z. z.
  Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok Zákon č. 161/2015 Z. z.
  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 18/2018 Z. z.
  Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 78/2015 Z. z.
  Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zákon č. 600/2003 Z. z.

Najbližšie koordinačné stretnutia

Kde hľadať pomoc?

V prípade, že máte podozrenie, že dieťa je obeťou násilia, je potrebné obrátiť sa na nasledujúce inštitúcie:

Image
 • orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – o pomoc môžete prísť požiadať aj osobne, mailom (pozri kontakty pomoci) alebo telefonicky na bezplatné číslo 0800 19 12 22 (na tomto čísle je možné podať aj anonymný podnet),
 • políciu – môžete navštíviť útvar Policajného zboru vo Vašom najbližšom okolí, alebo kontaktovať bezplatné číslo 158 (ak je život, alebo zdravie dieťaťa bezprostredne ohrozené alebo bol na dieťati spáchaný trestný čin je potrebné, aby ste kontaktovali práve políciu, ktorá je oprávnená zabezpečiť dieťaťu okamžitú ochranu),
 • V prípade, že máte otázky týkajúce sa násilia na dieťati alebo chcete konzultovať situáciu, v ktorej sa dieťa (prípadne aj vy) v súvislosti s násilím nachádza, obráťte sa na organizácie uvedené v kontaktoch pomoci.

Pre efektívnu a rýchlu pomoc dieťaťu je nevyhnutné, aby ste o dieťati a o sebe poskytli čo najviac relevantných údajov.