Aktuality

Zasadnutie Lanzarotského výboru 29. – 31. januára 2018

15. február 2018

V dňoch 29. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského výboru), ktorého sa na základe ratifikácie príslušného dohovoru ako riadny člen zúčastnil aj nominovaný zástupca SR z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD).

 

Zasadnutie sa okrem pravidelného monitoringu stavu implementácie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor) zo strany zmluvných štátov venovalo príprave druhej monitorovacej správy „Protection of children against sexual abuse in the circle of trust: The strategies“. Správa sa dotýka problematiky zvyšovania povedomia o sexuálnom zneužívaní detí v kruhu dôvery, vzdelávaniu a špecializovaným školeniam v danej oblasti, oznamovaní podozrenia na sexuálne zneužívanie, ako i intervenčných programov a opatrení pre páchateľov sexuálnych trestných činov a zaangažovanie samotných detí, občianskej spoločnosti, súkromného sektora a médií pri rozvoji a implementácii stratégií na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v kruhu dôvery (t. j. zneužívanie dôvery, moci, vplyvu alebo odkázanosti dieťaťa vyplývajúce z pozície voči dieťaťu). Hoci Slovenskej republike nebudú priamo adresované  odporúčania súvisiace s touto správou- keďže v čase prebiehajúceho monitoringu ešte nebola signatárskym štátom dohovoru- monitorovaciu správu je potrebné vnímať aj z pohľadu SR ako všeobecný návod na efektívnu implementáciu v hodnotených oblastiach (napr. v kontexte úlohy „pripraviť a realizovať programy práce/odborných postupov práce s páchateľmi násilia na deťoch, vrátane detských páchateľov násilia na deťoch“, spadajúcej pod strategický cieľ predchádzania inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa v rámci aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím).

 

Ďalším bodom rokovania predmetného zasadnutia bolo prerozdelenie úloh spravodajcov k jednotlivým vybraným okruhom otázok v rámci monitorovacieho kola tematicky zameraného na problematiku sexuálnych trestných činov páchaných na deťoch prostredníctvom informačno-komunikačných technológií („The protection of children against sexual exploitation and sexual abuse facilitated by information and communication technologies (ICTs)”). Zástupca SR prejavil iniciatívu prijať rolu spravodajcu v rámci okruhu právnych otázok, konkrétne k otázke týkajúcej sa kriminalizácie výroby a prechovávania sebou vytvorených sexuálne explicitných fotografií a/alebo videí deťmi pre ich súkromné účely. Príklady dobrej praxe signatárskych štátov ako aj samotné odporúčania, po ich prijatí výborom, NKS pre RPNnD následne zohľadní pri implementácii súvisiacich úloh aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ako aj príprave plánovanej Koncepcie ochrany detí v on-line prostredí.

 

Vzhľadom na to, že výbor plní aj funkciu platformy pre výmenu skúseností a informácií o príkladoch dobrej praxe a pripravovaných a realizovaných aktivitách, program zasadnutia zahŕňal aj priestor pre prezentáciu rôznych iniciatív, projektov a kampaní. Z hľadiska politík a iniciatív v podmienkach SR bol podnetný príspevok týkajúci sa iniciatívy  Rady Európy „Start to talk“ fokusovanej  na ochranu pred sexuálnym obťažovaním a  zneužívaním v športe. Daná problematika bola vzhľadom na aktuálny olympijský rok prezentovaná ako potenciálna téma Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním- 18. novembra 2018. Sekretariát výboru sa venoval aj zhodnoteniu aktivít zmluvných štátov Dohovoru k 18. novembru pre rok 2017, do ktorého sa aktívne zapojila aj Slovenská republika.

 

Na zasadnutí bol tiež prezentovaný PROMISE projekt zameraný na podporu multidisciplinárneho prístupu podporujúceho detské obete násilia, poskytnutie prístupu k spravodlivosti, zabránenie opätovnej viktimizácii detských obetí a zabezpečenie vysokých profesionálnych štandardov na zotavenie. Projekt reflektuje tzv. Barnahus model (model detských domov) a podobné modely, ako sú detské advokačné centrá, ktoré zahŕňajú spoluprácu medzi orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí, políciou, prokurátormi, sudcami, pediatrami, psychológmi a psychiatrami pracujúcimi s deťmi- všetkými sústredenými na jednom mieste, pod jednou strechou.

 

V rámci prípravy Koncepcie ochrany detí v on-line prostredí ako jednej z úloh aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je tiež dôležité, že výbor na svojom zasadnutí schválil status pozorovateľa pre medzinárodnú organizáciu Internet Watch Foundation, ktorej cieľom je eliminácia sexuálneho zneužívania detí umožňovaného prostredníctvom používania informačno- komunikačných prostriedkov.

 

Pre viac informácií o prvom tohtoročnom zasadnutí Lanzarotského výboru a jeho výstupoch si môžete pozrieť tu.

 • Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním v okruhu dôvery- zverejnenie implementačnej správy Lanzarotského výboru

  15. február 2018

  Rada Európy aktuálne zverejnila druhú implementačnú správu Lanzarotského výboru- Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym...

 • Zasadnutie Lanzarotského výboru 29. – 31. januára 2018

  15. február 2018

  V dňoch 29. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • SÚŤAŽ- Ochrana detí pred násilím

  18. november 2017

  Pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  vyhlasuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie...